శ్రీ దత్త పంజర స్తోత్రం (Sri Datta Panjara Stotram)

ఓం నమో భగవతే దత్తత్రేయాయ, మహాగంభీరాయ, వైకుంట వాసాయ శంఖచక్రగాధాత్రి శూల ధారిణే, వేణునాదాయ, దుష్టసంహారకాయ, శిష్టపరిపాలకాయ, నారాయణాస్త్రధారిణే, చిద్రూపాయ, ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మమహా వాక్యాయ, సకలోకైక సన్నుతాయ, సచ్చిదానందాయ, సకలలోక సంచారణాయ, సకలదేవతా వశీకరణాయ, సకలలోక వశీకరణాయ, సకలభోగ వశీకరణాయ, లక్ష్మీసంపత్కరాయ మమ మాతృపితృ సతీసహోదర పుత్ర పౌత్రాభివ్రుద్దికరాయ గుడోదక కలశపూజాయ, అష్టదశ పద్మపీటాయ, బిందు మధ్యే లక్ష్మీనివాసాయ ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం ఓం అష్టదళ బంధనాయ, హ్రీం హ్రీం హ్రీం హ్రీం చతుష్కోణ బంధనాయ, హ్రాం హ్రాం హ్రాం హ్రాం చతుర్వార బంధనాయ, ఋగ్యజుస్సామాథర్వ ప్రణవ సమేతాయ, సకల సంపత్కరాయ, సదోదిత సకలమత స్థాపకాయ, సద్గురు దత్తాత్రేయాయ హుం ఫట్ స్వాహా ||

Om namo bhagavathe dattatreyaya, mahagambhiraya, vaikunta vaasaya shankha chakragadhatri soola dharine, venunadhaya, dustasamharakaya, sistaparipalakaaya, narayanasthradharine, chidroopaya, pragnana brahmamaha vakyaya, Sakalokaika sannuthaya, sacchidanandaya, sakalaloka sancharanaya, sakaladevatha vashikaranaya, sakalaloka vashikaranaya, sakalabhoga vashikaranaya, lakshmi sampathkaraya mama mathrpithru sathisahodara putra pautrabhivruddhikaraya gudodhaka kalasapoojaya, astadasa padmapitaya, Bindhu madhye laksmi nivasaya om om om om om om om om astadala bandhanaya, hrim hrim hrim hrim chatthuskona bandhanaya, hram hram hram hram chaturvaara bandhanaaya, rugya jussamaatharva pranava samethaaya, sakala sampathkaraya, sadhodita sakalamatha sthapakaaya, sadhguru dattatreyaya hum phat swaha ||

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!