శ్రీ కాత్యాయనీ సప్తశ్లోకీస్తుతి (Sri Katyayani Saptha Sloki Stuti)

కరోపాంతే కాంతే వితరణ వంతే విదధతీం
నవాం వీణాం శోణామభిరుచిభరేణాంకవదనామ్,
సదావందే మందేతరమతిరహం దేశికవశా
త్కృపాలంబామంబాంకుసుమిత కదంబాంకణగృహామ్ || 1 ||

వశిప్రఖ్యం ముఖ్యం కృతకమలసఖ్యం తవముఖం
సుధావాసం హాసం స్మితరుచిభిరాసన్నకుముదమ్,
కృపాపాత్రే నేత్రే దురుతకరితో త్రేచ నమతాం
సదా లోకే లోకేశ్వరి విగతశోకేన మనసా || 2 ||

అపి వ్యాధా వాధావసి సమాధాయ హృది తా
మనౌపమ్యాం రమ్యాం మునిభి రవగమ్యాం తవ కలామ్,
నిజామాద్యాం విద్యాం నియతమవద్యాం న కలయే
స మాతంగీమంగీకృతసరసంగీతరసికామ్ || 3 ||

స్ఫురద్రూపానీపావనిరుహసమీపాశ్రయపరా
సుధాధారధారధరురుచిరుదారా కరుణయా,
స్తుతిప్రీతా గీతామునిభిరుసపనీతా తవ కలా
త్రయీసీమా సా మా మవతు సురసామాజికమతా || 4 ||

తులాకోటీకోటీ కిరణపరిపాటీ దినకరం
నఖచ్ఛాయామాయా శశినళిన దాయాదవిభవమ్,
పదం సేవే భావే తవ విపదభావే విలసితం
జగన్మాతః ప్రాతః కమలముఖ నాతః పరతరమ్ || 5 ||

కనత్ఫాలాం బాలాం లలిత శుకలీలాంబుజకరాం
లసద్ధారాదారాం కచవిజితధారధరరుచిమ్,
రమేంద్రాణీవాణీ లసదసిత వేణీసుమపదాం
మహత్సీమాం శ్యామామరుణగిరివామాం భజ మతే || 6 ||

గజారణ్యే పుణ్యే శ్రితజన శరణ్యే భగవతీ
జపావర్ణాపరాం తరళతరాకర్ణాంతనయనా,
అనాద్యంతా శాంతా బుధజనసుసంతానలతికా
జగన్మాతా పూతా తుహినగిరిజాతా విజయతే || 7 ||

ఫలశ్రుతి

గౌర్యాసప్తస్తుతిం నిత్యం ప్రభాతే నియతః పఠేత్
తస్య సర్వాణి సిద్ధ్యన్తి వాంచితాని న సంశయః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!