శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Surya Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం సూర్యాయ నమః
 2. ఓం అర్యమ్నే నమః
 3. ఓం భగాయ నమః
 4. ఓం త్వష్ట్రై నమః
 5. ఓం పూష్ణే నమః
 6. ఓం అర్కాయ నమః
 7. ఓం సవిత్రే నమః
 8. ఓం రవయే నమః
 9. ఓం గభస్తిమతే నమః
 10. ఓం అజాయ నమః
 11. ఓం కాలాయ నమః
 12. ఓం మృత్యవే నమః
 13. ఓం ధాత్రే నమః
 14. ఓం ప్రభాకరాయ నమః
 15. ఓం పృధివ్యై నమః
 16. ఓం అధ్బ్యో నమః
 17. ఓం తేజసే నమః
 18. ఓం రాయవే నమః
 19. ఓం ఖాయ నమః
 20. ఓం పారాయణాయ నమః
 21. ఓం సోమాయ నమః
 22. ఓం బృహస్పతయే నమః
 23. ఓం శ్రుక్రాయ నమః
 24. ఓం బుధాయ నమః
 25. ఓం అంగారకాయ నమః
 26. ఓం ఇంద్రాయ నమః
 27. ఓం వివస్వతే నమః
 28. ఓం దీప్తాంశవే నమః
 29. ఓం శుచయే నమః
 30. ఓం సౌరయే నమః
 31. ఓం శనైస్చరాయ నమః
 32. ఓం బ్రహ్మనే నమః
 33. ఓం విష్ణవే నమః
 34. ఓం రుద్రాయ నామః
 35. ఓం స్కందాయ నమః
 36. ఓం వైశ్రవనాయ నమః
 37. ఓం యమాయ నమః
 38. ఓం వైద్యుతాయ నమః
 39. ఓం జటరాయ నమః
 40. ఓం అగ్నయే నమః
 41. ఓం బందవాయ నమః
 42. ఓం తేజ సాంపతయే నమః
 43. ఓం ధర్మధ్వజాయ నమః
 44. ఓం వేదకర్త్రే నమః
 45. ఓం వేదాంగాయ నమః
 46. ఓం వేదవాహనాయ నమః
 47. ఓం కృతాయ నమః
 48. ఓం త్రేతాయై  నమః
 49. ఓం ద్వాపరాయ నమః
 50. ఓం కలయే నమః
 51. ఓం సర్వాసురాశ్రయాయ నమః
 52. ఓం కలాయై  నమః
 53. ఓం కాశ్టాయై నమః
 54. ఓం ముహుర్తాయై నమ్హ
 55. ఓం పక్షాయ నమః
 56. ఓం మాసాయ నమః
 57. ఓం ఋతవే నమః
 58. ఓం సంవత్సరాయ నమః
 59. ఓం అశ్వత్దాయ నమః
 60. ఓం కాలచాక్రాయ నమః
 61. ఓం విభావసవే నమః
 62. ఓం పురుషాయ నమః
 63. ఓం శాశ్వతాయ అనమః
 64. ఓం యోగినే నమః
 65. ఓం వ్యక్తా వ్యక్తా య నమః
 66. ఓం సనాతనాయ నమః
 67. ఓం లోకాద్యక్షాయ నమః
 68. ఓం సురాధ్యక్షాయ  నమః
 69. ఓం విశ్వకర్మనే నమః
 70. ఓం తమో మఠేనమః
 71. ఓం వరునాయ నమః
 72. ఓం సాగరాంశవే నమః
 73. ఓం జీమూతాయ నమః
 74. ఓం అరిఘ్నే నమః
 75. ఓం భూతేశాయ నమః
 76. ఓం భూతపతయే నమః
 77. ఓం సర్వభూత నిషేవితాయ నమః
 78. ఓం మణయే నమః
 79. ఓం సువర్ణాయ నమః
 80. ఓం బూతాదయే నమః
 81. ఓం సర్వతోముఖాయ నమః
 82. ఓం జయాయ నమః
 83. ఓం విశాలాయ నమః
 84. ఓం వరదాయ నమః
 85. ఓం శ్రేశ్టాయ నమః
 86. ఓం ప్రాణ ధారణాయ నమః
 87. ఓం ధన్వంతరయే నమః
 88. ఓం దూమకేతవే నమః
 89. ఓం ఆది దేవాయ నమః
 90. ఓం ఆది తేస్సుతాయ నమః
 91. ఓం ద్వాదశాత్మనే నమః
 92. ఓం అరవిన్దాక్షాయ నమః
 93. ఓం పిత్రే నమః
 94. ఓం ప్రపితాయ నమః
 95. ఓం స్వర్గ ద్వారాయ నమః
 96. ఓం ప్రజా ద్వారాయ నమ
 97. ఓం మోక్ష ద్వారాయ నమః
 98. ఓం త్రివిష్టపాయ నమః
 99. ఓం దేవకర్త్రే నమః
 100. ఓం ప్రశాంతాత్మనే నమః
 101. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 102. ఓం విశ్వతో ముఖాయ నమః
 103. ఓం చరా చరాత్మనే నమః
 104. ఓం సూక్షాత్మనే నమః
 105. ఓం మైత్రేయాయ నమః
 106. ఓం అరుణాయ నమః
 107. ఓం సూర్యనారాయణాయ నమః
 108. ఓం ఆదిత్యాయ నమః

ఇతి శ్రీ సూర్య అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!