శ్రీ సరస్వతి దేవీ కవచం (Sri Saraswati Kavacham)

ఓం శ్రీం హ్రీమ్ సరస్వత్యై స్వాహా శిరోమేపాతు సర్వతః |
ఓం శ్రీం వగ్ధెవతాయై స్వాహా ఫాలంమే సర్వదావతు ||

ఓం హ్రీమ్ సరస్వత్యై స్వహేతి శ్రోత్రెపాతునిరంతరం |
ఓం శ్రీం హ్రీమ్భగవత్యై సరస్వత్యై స్వాహా నేత్రయుగ్‌మం సదావతు ||

ఓం హ్రీమ్ విద్యాదిస్టాత్రుదెవ్యై స్వాహా చోష్టాం సదా వతు |
ఓం శ్రీం హ్రీమ్ బ్రాహ్మ్యై స్వాహేతి దంత పంక్తిం సదావతు ||

ఓం ఐం ఇథ్యెకాక్షరో మంత్రోమమ కంటమ్ సదావతు | ఓం శ్రీం హ్రీం పాతుమే గ్రేవాం స్కంధౌమే శ్రీం సదావతు ||

ఓం హ్రీం విద్యాదిస్టాత్రుదేవ్యై స్వాహా సర్వాంగం సదావతు | ఓం సర్వకంటవాసిన్యై స్వాహా ప్రాచ్యాం సదావతు ||

ఓం సర్వజిహ్వగ్రవాసిన్యై స్వాహా అగ్నిదిసిరక్షతు | ఓం హ్రీమ్ శ్రీం క్లీమ్ సరస్వత్యై బుధ జనన్యై స్వాహా ||

సతతం మంత్ర రాజోయం దక్షినే మాం సదావతు | ఓం ఐం హ్రీమ్ శ్రీం త్ర్యక్షరో మాంత్రోనైరుత్యాం సర్వదావతు | ఓం ఐం హ్రీమ్ జిహ్వ గ్రవాసిన్యై స్వాహా మాం వారునేవతు | ఓం సర్వాంబికాయై స్వాహా వాయవ్యెమ్ మాం సదావతు| ఓం ఏమ్ శ్రీం క్లీమ్ గద్యవాసీన్యై స్వాహా మాముత్థరేవతు | ఓం ఐం సర్వశాస్త్రవాసిన్యె స్వాహా ఈశాన్యాం సదావతు | ఓం హ్రీమ్ సర్వపూజితాయై స్వాహా చోర్ధ్యం సదావతు | ఓం హ్రీమ్ పుస్తకవాసీన్యై స్వాహా అధోమాం సదావతు | ఓం గ్రంధబీజ స్వరూపాయై స్వాహా మాం సర్వతోవతు ||

 

Related Posts

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!