శ్రీ లలితా మూలమంత్ర కవచం(Sri Lalitha moola mantra kavacham)

అస్యశ్రీ లలితా కవచ స్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః అమృత విరాట్
చంద: శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా, ఐ బీజం హ్రీం
శక్తి: శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీ లలితాంబా ప్రసాద సిద్ధ్యర్దే శ్రీ లలితా కవచ స్తవరత్న
మంత్రజపే వినియోగ: ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః హ్రీం కనిష్టాభ్యాం నమః

ఐం కరతలకర పృష్టాభ్యాం నమః ఐం హృదయాయ నమః హ్రీం శిరసేస్వాహా – శ్రీం
శిఖాయైవషట్ శ్రీం – కవచాయహుం హ్రీం నేత్రే త్రయావౌషట్ ఐం అస్త్రాయఫట్
భూర్భువస్సువరో మితి దిగ్భంధ:

ధ్యానమ్

శ్రీ విద్యాం పరిపూర్ణ మేరు శిఖరే బిందు త్రికోణే స్థితాం
వాగీశాది సమస్తభూత జననీం మంచే శివకారకే
కామాక్షీం కరుణా రసార్ణవమయిం కామేశ్వరాంక స్థితాం
కాంతాం చిన్మయ కామకోటి నిలయాం శ్రీ బ్రహ్మవిద్యాం భజే
పంచపూజాం కృత్వా – యోగిముద్రాం ప్రదర్ష్య
కకరాః పాతు శీర్షం మే ఏకారః ఫాలకమ్
ఈకారః చాక్షుషీపాతు శ్రోత్రో రక్షేల్లకారకః
హ్రీంకార: పాతు నాసాగ్రం వక్త్రం వాగ్భవ సంజ్ఞికః
హకారః పాతుకాంఠంమే సకారః స్కంధదేశకమ్
కకారో హృదయం పాతు హకారో జథరంతథా
లకారో నాభిదేశంతు హ్రీంకార: పాతు గుహ్యకమ్
కామకూటస్సదా పాతు కటిదేశం మమైవతు
సకారః పాతు చోరూ మే కకారః పాతుజానునీ
లకారః పాతు జంఘేమే హ్రీంకార: పాతు గుల్పకా
శక్తికూటం సాధాపాతు పాదౌరక్షతు సర్వదా

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!