Home » Stotras » Sri Shasti Devi Stotram
shasti devi stotram

Sri Shasti Devi Stotram

శ్రీ షష్ఠీ దేవీ స్తోత్రం (Sri Shasti Devi Stotram)

shasti devi stotramనమో దేవ్యై మహాదేవ్యై, సిద్ధ్యై, శాంత్యై నమో నమః
శుభాయై దేవసేనాయై, షష్ఠీ దేవ్యై నమో నమః || 1 ||

వరదాయై పుత్రదాయై, ధనదాయై నమో నమః
సుఖదాయై మోక్షదాయై, షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || 2 ||

సృష్ట్యై సృష్టశ్వరూపాయై, సిద్దాయై చ నమో నమః
మాయై సిద్ధయోగిన్యై, షష్ఠీ దేవ్యై నమో నమః || 3 ||

సారాయై శారదాయై చ పరాదేవ్యై నమో నమః
బాలాదిస్త్యై దేవ్యై షష్ఠీ దేవ్యై నమో నమః || 4 ||

కళ్యాణ దాయై కళ్యాన్యై ఫలదాయై చ కర్మాణాం
ప్రత్యక్షాయై సర్వభాక్తానాం షష్ఠీ దేవ్యై నమో నమః || 5 ||

పూజ్యాయై స్కందకాంతాయై సర్వేషాం సర్వకర్మసు
దేవ రక్షణకారిన్యై షష్ఠీ దేవై నమో నమః || 6 ||

శుద్ధసత్వ స్వరూపయై, వందితాయై నృణాం సదా
హింసాక్రోధ వర్జితాయై, షష్ఠీ దేవ్యై నమో నమః || 7 ||

ధనం దేహి ప్రియం దేహి, పుత్రాం దేహి సురేశ్వరి
మోక్షం దేహి జయం దేహి, యశోదేహి మహేశ్వరి
ధర్మం దేహి యశోదేహి షష్ఠీదేవీ నమో నమః || 8 ||

దేహి భూమిం, ప్రజాం దేహి విద్యాం దేహి సుపూజితే
కళ్యాణం చ జయం దేహి, విద్యాదేవి నమో నమః || 9 ||

ఫలస్తుతి

ఇది దేవీం సంసుత్మోలేకే పుత్రం ప్రియపుత్ర
యశ్మినం చ రాజేంద్రం షష్ఠీ దేవి ప్రసాదత
షష్ఠీ స్తోత్రం ఇదం బ్రహ్మ య శ్మనోతి చ వత్సరం
అపుత్రో లభతే పుత్రాన్ వరం సుచిర జీవనం
వర్షమే కంచ యోభక్త్య సంపూజం సృనోధిచ
సర్వపాప వినిర్ముఖ్తో మహావంధ్యా ప్రసూయతే
వీరపుత్రం చ గుణీనం, విద్యావంతం యశశ్మినం
సుచిర్ ఆయుష్యన్త్రచ షష్టిమాతృ ప్రసాదితత్

శ్రీ షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం సంపూర్ణం

श्रीषष्ठीदेवि स्तोत्रम्

ध्यानम् ।
श्रीमन्मातरमम्बिकां विधि मनोजातां सदाभीष्टदां
स्कन्देष्टां च जगत्प्रसूं विजयदां सत्पुत्र सौभाग्यदाम् ।
सद्रत्नाभरणान्वितां सकरुणां शुभ्रां शुभां सुप्रभां
षष्ठांशां प्रकृतेः परां भगवतीं श्रीदेवसेनां भजे ॥

षष्ठांशां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रताम् ।
सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूम् ॥

श्वेतचम्पक वर्णाभां रक्तभूषण भूषिताम् ।
पवित्ररूपां परमां देवसेनां पराम्भजे ॥

अथ श्रीषष्ठीदेवि स्तोत्रम् ।
स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ सर्वकामशुभावहम् ।
वाञ्छाप्रदं च सर्वेषां गूढं वेदे च नारद ॥

प्रियव्रत उवाच ।
नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः ।
शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ १॥

वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः ।
सुखदायै मोक्षदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ २॥

सृष्ट्यै षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः । शक्तिषष्ठीस्वरूपायै
मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ॥ ३॥

परायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
सारायै सारदायै च परायै सर्वकर्मणाम् ॥ ४॥

बालाधिष्ठातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम् ॥ ५॥

प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु ॥ ६॥

देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा ॥ ७॥

हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि ॥ ८॥

धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।
भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते ॥ ९॥

कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः ।

॥ फलश्रुति ॥

इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः ॥ १०॥

यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः ।
षष्ठीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्यः शृणोति च वत्सरम्॥ ११।
अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम् ।
वर्षमेकं च या भक्त्या संयत्तेदं शृणोति च ॥ १२॥

सर्वपापाद्विनिर्मुक्ता महावन्ध्या प्रसूयते ।
वीरपुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम् ॥ १३॥

सुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमातृप्रसादतः ।
काकवन्ध्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् ॥ १४॥

वर्षं शृत्वा लभेत्पुत्रं षष्ठीदेवीप्रसादतः ।
रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति चेत् ॥ १५॥

मासं च मुच्यते बालः षष्ठीदेवी प्रसादतः ।

॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे इतिखण्डे नारदनारायणसंवादे
षष्ठ्युपाख्याने श्रीषष्ठीदेविस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Sri Shasti Devi Stotram in English

Namo Deviya Mahadevi, Siddhai, Shantiai Namo Namah
Shubhayay Devasenaayi, Shashti Devyai Namo Namah || 1 ||

Varadāyai puthradāyai, dhanadāyai namō namaḥ
sukhadāyai mōkṣhadāyai, Shashti Devyai Namo Namah || 2 ||

Sr̥uṣhṭyai sr̥uṣhṭa śwaroopāyai, siddhāyai cha namō namaḥ
māayai siddhayōginyai, Shashti Devyai Namo Namah || 3 ||

Sāarāyai śhāradāyai cha paraādēvyai namō namaḥ
bālādishtyai dēvyai, Shashti Devyai Namo Namah || 4 ||

Kaḷyāṇa dhāyai kaḷyān’yai phaladāyai cha karmāṇāṁ
prathyakṣhāyai sarwabhākthānāṁ, Shashti Devyai Namo Namah || 5 ||

Pūjyāayai skandakānthāyai sarvēṣhāṁ sarwakarmasu
dēva rakṣhaṇakārin’yai, Shashti Devyai Namo Namah || 6 ||

Śuddhasatva swaroopayai, vandithāyai nr̥uāaṁ sadhā
himsāakrōdha varjithāyai, Shashti Devyai Namo Namah || 7 ||

Dhanaṁ dēhi priyaṁ dēhi, puthrāṁ dēhi surēśhwari
mōkṣhaṁ dēhi jayaṁ dēhi, yaśhōdēhi mahēśhwari
dharmaṁ dēhi yaśhōdēhi Shashti Devyai Namo Namah || 8 ||

Dēhi bhoomiṁ, prajāṁ dēhi vidhyāṁ dēhi supoojithē
kaḷyāṇaaṁ cha jayaṁ dēhi, vidhyādēvi namō namaḥ || 9 ||

Idi dēvīṁ samsuthmōlēkē puthraṁ priyaputra
yaśminaṁ cha rājēndraṁ ṣhaṣṭhī dēvi prasādata
ṣhaṣṭhī stōtraṁ idaṁ brahma yaśmanōthi cha vathsaraṁ
aputhrō labhathē puthrān varaṁ suchira jeevanaṁ
varṣhamē kan̄cha yōbhaktya sampoojaṁ sr̥unōdhicha
sarwapāpa vinirmukhtō mahāvandhyā prasooyathē
vīraputhraṁ cha guṇīnaṁ, vidyāvanthaṁ yaśaśminaṁ
suchir āyuṣhyantrancha ṣhaṣṭimāthr̥u prasādithat

Śrī ṣaṣṭhī dēvi stōtraṁ sampūrṇaṁ

Sri Nataraja Stotram

శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం (Sri Patanjali Kruta Nataraja Stotram) సదంచిత-ముదంచిత నికుంచిత పదం ఝలఝలం-చలిత మంజు కటకం పతంజలి దృగంజన-మనంజన-మచంచలపదం జనన భంజన కరమ్ కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుద కదంబ కవిడంబక గళమ్ చిదంబుధి మణిం బుధ హృదంబుజ రవిం పర...

Sri Subrahmanya Shasti

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి (Sri Subrahmanya Shasti) దేవేంద్రుడు మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠినాడు దేవసేనతో “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి” వారికి అత్యంత వైభవంగా వివాహము జరిపించిన ఈ రోజును “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి” గా పరిగణిస్తారు. ఈ స్వామివారి జన్మవృత్తాంత విశిష్టత...

Sri Shyamala Sahasranama Stotram

శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Shyamala Sahasranama Stotram) నామసారస్తవః సర్వశృంగారశోభాఢ్యాం తుంగపీనపయోధరాం | గంగాధరప్రియాం దేవీం మాతంగీం నౌమి సంతతం || 1|| శ్రీమద్వైకుంఠనిలయం శ్రీపతిం సిద్ధసేవితం | కదాచిత్స్వప్రియం లక్ష్మీర్నారాయణమపృచ్ఛత || 2|| లక్ష్మీరువాచ కిం జప్యం...

Sri Venkateswara Dwadasa Manjari Stotram

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశమంజరికా స్తోత్రం (Sri Venkateswara Dwadasa Manjari Stotram) 1) శ్రీకల్యాణ గుణోల్లాసం చిద్విలాసం మహౌజసమ్ శేషాద్రిమస్తకావాసం శ్రీనివాసం భజామహే || 2) వారాహవేష భూలోకం లక్ష్మీ మోహనవిగ్రహమ్ | వేదాంతగోచరం దేవం వేంకటేశం భజామహే || 3)...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!