శ్రీ నృసింహాష్టకమ్  (Sri Narasimha Ashtakam)

nrusimha swamy stotram

శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి-
శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త!।
పాలయ కృపాలయ! భవాంబుధి-నిమగ్నం
దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 1॥

పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం
పాతకదవానల! పతత్రివర-కేతో!।
భావన! పరాయణ! భవార్తిహరయా మాం
పాహి కృపయైవ నరసింహ! నరసింహ! ॥ 2॥

తుఙ్గనఖ-పఙ్క్తి-దలితాసుర-వరాసృక్
పఙ్క-నవకుఙ్కుమ-విపఙ్కిల-మహోరః ।
పణ్డితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే
పఙ్కజనిషణ్ణ! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 3॥

మౌలేషు విభూషణమివామర వరాణాం
యోగిహృదయేషు చ శిరస్సు నిగమానామ్ ।
రాజదరవిన్ద-రుచిరం పదయుగం తే
దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ! నరసింహ! ॥ 4॥

వారిజవిలోచన! మదన్తిమ-దశాయాం
క్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయామ్ ।
ఏహి రమయా సహ శరణ్య! విహగానాం
నాథమధిరుహ్య నరసింహ! నరసింహ! ॥ 5॥

హాటక-కిరీట-వరహార-వనమాలా
ధారరశనా-మకరకుణ్డల-మణీన్ద్రైః ।
భూషితమశేష-నిలయం తవ వపుర్మే
చేతసి చకాస్తు నరసింహ! నరసింహ! ॥ 6॥

ఇన్దు రవి పావక విలోచన! రమాయాః
మన్దిర! మహాభుజ!-లసద్వర-రథాఙ్గ!।
సున్దర! చిరాయ రమతాం త్వయి మనో మే
నన్దిత సురేశ! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 7॥

మాధవ! ముకున్ద! మధుసూదన! మురారే!
వామన! నృసింహ! శరణం భవ నతానామ్ ।
కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ నయేయం
కాలమమరేశ నరసింహ! నరసింహ! ॥ 8॥

అష్టకమిదం సకల-పాతక-భయఘ్నం
కామదం అశేష-దురితామయ-రిపుఘ్నమ్ ।
యః పఠతి సన్తతమశేష-నిలయం తే
గచ్ఛతి పదం స నరసింహ! నరసింహ!

ఇతి శ్రీ నృసింహాష్టకమ్

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!