Home » Mahavidya » Sri Tara Mahavidya

Sri Tara Mahavidya

శ్రీ తారా  మహావిద్య (Sri Tara Mahavidya)

Tara Jayanthi is celebrated in the Chaitra Masam Shukla Paksha navami (9th day ).

Tara
Swarna Tara
Neela Saraswathi

దశ మహావిద్యలలో రెండవ మహా విద్య శ్రీ తారాదేవి. నీలవర్ణంతో భాసించే ఈ దేవికి చైత్రమాసం శుక్లపక్ష నవమి తిథి ప్రీతిపాత్రమైంది. తరింప చేసే దేవి కాబట్టి తార అయ్యింది. ఈ దేవిని నీలసరస్వతి అని కూడా అంటారు.  శ్రీతారాదేవి వాక్కుకి అధిదేవత. తారాదేవి సాధనవల్ల శత్రునాశనం, దివ్యజ్ఞానం, వాక్సిద్ధి, ఐశ్వర్యం, కష్టనివారణ సాధకుడికి లభిస్తుంది.

తారా గాయిత్రి:

ఓం తారాయైచ విద్మహే మహాగ్రాయైచ ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ ||

Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram in Kannada) ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ || ಅಥ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರಮೂಲಮಂತ್ರ || ಕಲಾವತಿಂ ಕರ್ಮನಾಶಿನೀಂ ಕಾಂಚೀಪುರನಿವಾಸಿನೀಂ...

Navanaga Nama Stotram

నవనాగ నామ స్తోత్రం (Navanaga Nama Stotram) అనంతం వాసుకీం శేషం పద్మనాభంచ కంబలం శంకపాలంధార్తరాష్ట్రం తక్షకం కాళీయం తధా ఏతాని నవనామాని నాగానాంచ మహాత్మనాం సాయంకాలే పటేనిత్యం ప్రాతః కాలే విశేషతః తస్మై విషభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్...

Vedasara Shiva Stavah

వేదసార శివ స్తవమ్: (VedaSara Shiva Stavah) పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యం | జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరామి || 1 || మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యఞ్గభూషం |...

Sri Pitambara Ashtakam

श्री पीताम्बराष्टकम् (Sri Pitambara Ashtakam) ज्ञेयं नित्यं विशुद्धं यदपि नुतिशतैर्बोधितं वेदवाक्यैः सच्चिद्रूपं प्रसन्नं विलसितमखिलं शक्तिरूपेण ज्ञातुम् । शक्यं चैतां प्रजुष्टां भवविलयकरीं शुद्धसंवित्स्वरूपां नाम्ना पीताम्बराढ्यां सततसुखकरीं नौमि नित्यं प्रसन्नाम् ॥ १॥...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!