శ్రీ ప్రత్యంగిరా దేవీ ఖడ్గమాల స్తోత్రం (Sri Prathyangira devi khadgamala stotram)

ప్రథమావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ప్రత్యంగిరే విశ్వరూపిణి, అండమయి, పిండ మయి, బ్రహ్మాండమయి

ద్వితీయావరణరూపిణి శ్రీవిశ్వరూపప్రత్యంగిరా

శంభుమయి, ఈశమయి, పశుపతిమయి, శివమయి, శూలీమయి, మాహేశ్వరమయి, ఈశ్వరమయి, శర్వమయి, ఈశానమయి, శంకరమయి, చంద్రశేఖరమయి, భూతేశమయి, ఖండపరశుమయి, గిరీశమయి, మృడ మయి, మృత్యుంజయమయి, కృత్తివాసమయి, పినాకీమయి, ప్రవథాధిప మయి, ఉగ్రమయి, కపర్దీమయి, శ్రీకంఠమయి, శితికంఠమయి, కపాలభృత్మయి , వామదేవమయి, మహాదేవమయి, విరూపాక్షమయి, త్రిలోచనమయి, కృశానురేతామయి, సర్వజ్ఞమయి, ధూర్జటిమయి, నీలలోహితమయి, హరమయి, స్మరహరమయి, భర్గమయి, త్య్రంబకమయి, త్రిపురాంతకమయి, గంగాధరమయి, అంధకరిపుమయి, క్రతుధ్వంసమయి, వృషధ్వజమయి. . వ్యోమకేశమయి, భవమయి, భీమమయి, స్థాణుమయి, రుద్రమయి, ఉమా పతిమయి, అఘోరమయి

తృతీయావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా

విశ్వమయి, నారాయణమయి, కృష్ణమయి, వైకుంఠమయి, విష్టరశ్రవ మయి, దామోదరమయి, హృషీకేశమయి. కేశవమయి, మాధవమయి, స్వభూర్మయి, దైత్యారిమయి, పుండరీకాక్షమయి, గోవిందమయి, గరుడధ్వజ మయి, పీతాంబరమయి, అచ్యుతమయి, శాజ్ఞమయి, విష్వక్సేనమయి, జనార్ధనమయి, ఉపేంద్రమయి, ఇంద్రావరజమయి. చక్రపాణిమయి. చతుర్భుజమయి, పద్మనాభమయి, మధురిపుమయి, వాసుదేవమయి, త్రివిక్రమమయి, దేవకీనందనమయి, శౌరిమయి. శ్రీపతిమయి. పురుషోత్తమ మయి, వనమాలీమయి, బలిధ్వంసీమయి, కంసారాతిమయి, అధోక్షజమయి, విశ్వంభరమయి, కైటభజిత్ మయి, విధుమయి. శ్రీవత్సలాంఛన మయి, ఆనకదుందుభిసుతమయి

చతుర్ధావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా

బ్రహ్మమయి, ఆత్మభువమయి, సురజ్యేష్ఠమయి, పరమేష్ఠీమయి, పితా మహమయి, హిరణ్యగర్భమయి, లోకేశమయి, స్వయంభువమయి. చతురాననమయి, ధాతామయి, అబ్జయోనిమయి, ద్రుహిణమయి, విరించి మయి, కమలాసనమయి, స్రష్టామయి, ప్రజాపతిమయి, విధాతమయి, విశ్వసృజమయి, విధిమయి, సత్యలోకమయి

పంచమావరణ రూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా

సూరమయి, సూర్యమయి, అర్యమమయి, ద్వాదశాత్మమయి, దివాకర మయి, భాస్కరమయి, అహస్కరమయి, బధ్నమయి, ప్రభాకరమయి, విభాకర మయి, భాసమయి, వివస్వాన్మయి, సప్తాశ్వమయి, హరిదశ్వమయి, ఉష్ణ రశ్మిమయి, వికర్తనమయి, అర్కమయి, మార్తాండమయి, మిహిరమయి, పూషామయి, ద్యుమణిమయి, తరణిమయి, మిత్రమయి, చిత్రభానుమయి, విరోచనమయి, విభావసుమయి, గ్రహపతిమయి, త్విషాంపతి మయి, అహర్పతిమయి, భానుమయి, హంసమయి, సహస్రాంశుమయి, తపనమయి, సవితామయి, రవిమయి, కర్మసాక్షమయి, జగచ్చక్షుమయి ,  అంశుమాలీమయి, త్రయీతనుమయి, ప్రద్యోతనమయి, దినమణి ఖద్యోతమయి, లోక బాంధవమయి, సురోత్తమమయి, ధామనిది పద్మినీ వల్లభమయి, హరిమయి,  మాఠరమయి, పింగళమయి, దండుమయి, సూర్యసూనమయి, అరుణమయి, అనూరుమయి, కాశ్యపి మయి, గరుడా గ్రజమయి, పరివేషమయి, పరిధిమయి, ఉపసూర్యకమయి, మండలమయి ,  కిరణమయి, ఉస్రమయి, మయూఖమయి, అంశుమయి, గభస్తిమయి ఘృణిమయి, తిగ్మంమయి, కరమయి, మరిచిమయి, దేవనయోమయి మృగతృష్ణామయి.

షష్టావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా

భూ:మయి, అచలామయి, అనన్తమయి. రసామయి, విశ్వంభర మయి, స్థిరామయి, ధరామయి, ధరిత్రీమయి, ధరణీమయి, క్షోణీమయి, జినాతిమయి, కాశ్యపీమయి, క్షితిమయి, సర్వసంహారమయి, వసుమతీ మయి, వసుధామయి, ఉర్వీమయి, వసుంధరామయి, గోత్రామయి. కుహూమయి, పృథ్వీమయి, ప్రఖ్యాతమయి, క్ష్మామయి, అవనిమయి,మేదినీమయి, మహీమయి, మృత్తికామయి, మృత్స్నామయి, ఉర్వరామయి, బీజఊషమృత్తికామయి, క్షారమృత్తికామయి, ఊషవాన్మయి, స్థలమయి, మరుస్థలమయి, ఖిలమయి, జగతీమయి, లోకమయి, విష్టపమయి, భువనమయి, భరతవర్షమయి, ప్రాచ్యదేశమయి, ఉదీచ్యదేశమయి, మ్లేచ్చదేశమయి, మధ్యదేశమయి, పుణ్యభూమిమయి, నీవృత్ జనమయి, దేశమయి, విషయమయి, నడప్రాయమయి, కుముదప్రాయమయి, వేతస్వామయి, శాదహరితమయి, పంకిలమయి, అనూపదేశమయి, శర్కరామయి, శర్కరిలామయి, శార్కరమయి, శర్కరావాంశ్చమయి, సికతాదేశమయి, నదీమాతృకాదేశమయి, దేవమాతృకాదేశమయి, రాజస్వాన్  దేశమయి, రాజవాన్ దేశమయి, గోస్థానదేశమయి, గోష్టినందేశ మయి, పర్యంత భూదేశమయి, సేతుదేశమయి, వామలూరు దేశమయి, నాకు జంతు దేశమయి, వల్మీకదేశమయి, అయినవర్తప్రదేశమయి, మృగ అన్వేషణ దేశమయి, మార్గాధ్వదేశమయి, పంథాదేశమయి

సప్తమావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా 

సముద్రమయి, అబ్దిమయి, ఆకూపారమయి, కర్ణధారమయి, సరిత్పతి మయి, ఉదన్వానమయి, ఉదధిమయి, సింధుమయి, సరస్వాన్మయి,సాగరమయి, అర్ణవమయి, రత్నాకరమయి, జలనిధిమయి, యాదఃపతి మయి, అపాంపతిమయి, క్షీరార్ణవమయి, లవణోదమయి, దధ్యార్ణవమయి, ఘృతార్ణవమయి, ఇక్షూదమయి, సురార్ణవమయి, స్వాదూదమయి, ఆపమయి, వారిమయి, సలిలమయి, కమలమయి, జలమయి, పయ మయి, కీలాలమయి, అమృతమయి, జీవనమయి, భువనమయి, వనమయి, కబంధమయి, ఉదకమయి, పాథమయి, పుష్కరమయి, సర్వతోముఖమయి, అమ్భోమయి, అర్న మయి, తోయమయి, పానీయమయి, నీరమయి, క్షీరమయి, అమ్బమయి, శంబరమయి, మేఘపుష్పమయి, ఘనరసమయి, ఆప్యమయి, అమ్మయమయి, భంజ్ఞమయి, తరంగమయి, ఊర్మిమయి, వీచిమయి, ఉర్లోలమయి, కల్లోలమయి, ఆవర్తమయి, పృషన్తి మయి, బిందుమయి, పృషతామయి, చక్రాణిమయి, పుటభేదామయి, బ్రామామయి, జలనిర్గమామయి, కూలమయి, రోధమయి, తీరమయి, ప్రతీరమయి, తటమయి, పారావారమయి, అపారమయి, ప్రాతమయి, ద్వీపమయి, అంతరీపమయి, పులినమయి, సైకతమయి, సికతామయి, నిషద్వరమయి, జంబాలమయి, పంకమయి, శాదమయి, కర్ధమమయి, జలోచ్ఛ్వాసమయి, పరీవాహమయి

అష్టమావరణ రూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా 

పంచభూతమయి, వరమయి, అభయమయి, వటుకభైరవమయి, యోగినీ మయి, క్షేత్రపాలమయి, గణపతిమయి

నవమావరణరూపిణి శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః

వజ్రసహిత ఇంద్రమయి, శక్తిసహిత అగ్నిమయి, దండ సహిత యమమయి, ఖడ్గసహిత నిరృతిమయి, పాశసహిత వరుణమయి, అంకుశ సహిత వాయుమయి, గదాసహిత సోమమయి, శూల సహిత ఈశానమయి, పద్మసహిత బ్రహ్మమయి, చక్ర సహిత అనంతమయి.

ఫలస్తుతి

శ్రీ ప్రత్యంగిరా దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం చాలా శక్తి వంత మైనది. ఈ  ఖడ్గమాల పారాయనం సాయంత్రం సమయంలో పఠించాలి, ఈ ఖడ్గమాల రోజు చదివి అమ్మవారికి అర్చన చేస్తే మీ పైన ఎటువంటి ప్రయోగం ఫలించదు. ఎన్నో చికాకులు కుటుంబ కలహాలు ఉన్నా ఆ గోడవలు తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా పారాయణ చేసే వారికి మంచి ఆరోగ్యం చక్కబడుతుంది.

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!