Home » Stotras » Sri Narayani Stuthi

Sri Narayani Stuthi

నారాయణి స్తుతి (Narayani Stuthi)

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే |
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧ ||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని |
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౨ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౩ ||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని |
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౪ ||

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౫ ||

హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి |
కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౬ ||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని |
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోzస్తుతే || ౭ ||

మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేzనఘే |
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౮ ||

శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే |
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౯ ||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే |
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౦ ||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే |
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౧ ||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే |
వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౨ ||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే |
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౩ ||

దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే |
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౪ ||

లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే |
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోzస్తు తే || ౧౫ ||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి |
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోzస్తుతే || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ దుర్గామాహాత్మ్యే నారాయణి స్తుతి |

Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram) కార్తవీర్యార్జునోనామ రాజ బాహుసహస్రవాన్ తస్య స్మరణ మాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే || 1 || కార్తవీర్యః ఖలద్వేషీ కృతవీర్యసుతో బలీ సహస్రబాహు శత్రుఘ్నో రక్తవాసా...

Sri Ahobila Narasimha Stotram

శ్రీ అహోబిల నారసింహ స్తోత్రం (Sri Ahobila Narasimha Stotram) లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం గోక్షీరసార ఘనసార పటీరవర్ణం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం || 1 || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయ మప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచన మాదిదేవం అబ్జాముఖాబ్జ మదలోలుప మత్తభ్రుంగం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం...

Kedareswara Swamy Vratham

కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం (Kedareswara Swamy Vratham) పూర్వకాలంలో ఒకానొక గ్రామంలో ఒక నిరుపేద కుటుంబం వుండేది. ఆ పేద దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఒక కుమారుడు వున్నారు. వారి కుటుంబము జరుగుబాటు చాలా దుర్భరంగా ఉన్నందువల్ల పెద్ద వాళ్ళయిన కుమార్తేలిద్దరూ...

Sri Rajarajeshwari Dwadasa nama Stotram

.శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri RajaRajeshwari Dwadasa nama Stotram) ప్రథమం రాజరాజేశ్వరీ నామ ద్వితీయం శశిశేఖరప్రియాం తృతీయాం మన్మదోద్ధారిణీంశ్చ చతుర్ధం అర్ధాంగశరీరిణీం పంచమం రజతాచలవాసినీంశ్చ షష్ఠం హరిసోదరీం సప్తమం వనచారిణీంశ్చ అష్టమం ఆర్తిభంజనీం నవమం పంచకోశాంతరస్థితాంశ్చ దశమం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!