శ్రీ శరభేశ్వర అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Sarabeswara Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం శరభేశ్వరాయ నమః
 2. ఓం  ఉగ్రాయ/ వీరాయ నమః
 3. ఓం భవాయ నమః
 4. ఓం విష్ణవే నమః
 5. ఓం రుద్రాయ నమః
 6. ఓం భీమాయ నమః
 7. ఓం కృత్యాయ నమః
 8. ఓం మన్యవే నమః
 9. ఓం పరాయ నమః
 10. ఓం శర్వాయ నమః
 11. ఓం శంకరాయ నమః
 12. ఓం హరాయ నమః
 13. ఓం కాలకాలాయ నమః
 14. ఓం మహాకాలాయ నమః
 15. ఓం మృత్యవే నమః
 16. ఓం నిత్యాయ నమః
 17. ఓం వీరభద్రాయ నమః
 18. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 19. ఓం మీడు షే నమః
 20. ఓం మహతే నమః
 21. ఓం అక్రాయ నమః
 22. ఓం మహాదేవాయ నమః
 23. ఓం దేవాయ నమః
 24. ఓం శూలనే నమః
 25. ఓం ఏ కాయ నమః
 26. ఓం నీలకర్ణాయ నమః
 27. ఓం శ్రీకంటాయ నమః
 28. ఓం పినాకినే నమః
 29. ఓం ఆనందాయ నమః
 30. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 31. ఓం మృత్యు మృత్యువే నమః
 32. ఓం పరాయి నమః
 33. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
 34. ఓం పరాత్పరాయ నమః
 35. ఓం పరేశిత్రే నమః
 36. ఓం భగవతే నమః
 37. ఓం విశ్వమూర్తయే నమః
 38. ఓం విష్ణు కంధరా యా నమః
 39. ఓం విష్ణుక్షేత్రాయ నమః
 40. ఓం భానవే నమః
 41. ఓం కైవర్తాయ నమః
 42. ఓం కిరాత యా నమః
 43. ఓం మహావ్యాధాయ నమః
 44. ఓం శంభవే నమః
 45. ఓం భైరవాయ నమః
 46. ఓం శరణ్యాయ నమః
 47. ఓం మహా బైరవ రూపిణే నమః
 48. ఓం నృసింహాసంహార్త్రే నమః
 49. ఓం విష్ణుమాయంతకారిణే నమః
 50. ఓం త్రయంబకాయ నమః
 51. ఓం మహేశాయ నమః
 52. ఓం శిపివిష్టాయ నమః
 53. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
 54. ఓం సర్వణ్యాయ నమః
 55. ఓం యమారయే నమః
 56. ఓం కటోత్కటాయ నమః
 57. ఓం హిరణ్యాయ నమః
 58. ఓం వహ్ని రేత సే నమః
 59. ఓం మహా ప్రాణాయ నమః
 60. ఓం జీవాయ నమః
 61. ఓం ప్రాణబాణప్రవర్తినీ నమః
 62. ఓం త్రిగుణాయై నమః
 63. ఓం త్రిశూలాయ నమః
 64. ఓం గుణాతీతాయ నమః
 65. ఓం జిష్ణవే నమః
 66. ఓం యంత్రవాహనాయ నమః
 67. ఓం యంత్ర పరివర్తనే నమః
 68. ఓం చిత్ వ్యోమ్నే నమః
 69. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 70. ఓం పుంగవాధీశవాగినే నమః
 71. ఓం పరమాయ నమః
 72. ఓం వికారాయ నమః
 73. ఓం సర్వకారణ హేతవే నమః
 74. ఓం కపాలినే నమః
 75. ఓం కరాళాయ నమః
 76. ఓం పతయే నమః
 77. ఓం పుణ్య కీర్తయే నమః
 78. ఓం అమోఘాయ నమః
 79. ఓం అగ్నినేత్ర నమః
 80. ఓం లక్ష్మీ నేత్రే నమః
 81. ఓం లక్ష్మీ నాధాయ నమః
 82. ఓం సంభవే నమః
 83. ఓం భిషత్కమాయ నమః
 84. ఓం చండాయ నమః
 85. ఓం ఘోరరూపిణే నమః
 86. ఓం దేవాయ నమః
 87. ఓం దేవదేవాయ నమః
 88. ఓం భవానీపతయే నమః
 89. ఓం అవ్యక్తాయ నమః
 90. ఓం విశోకాయ నమః
 91. ఓం వీర ధన్వినే నమః
 92. ఓం సర్వాణయే నమః
 93. ఓం కృత్తి వాసాయ నమః
 94. ఓం పంచార్ణవహేతవే నమః
 95. ఓం ఏకపాదాయ నమః
 96. ఓం చంద్రార్ధమౌళియే నమః
 97. ఓం అద్వరరాజాయ నమః
 98. ఓం వత్సలాంపతయే నమః
 99. ఓం యోగి ధ్యేయాయ నమః
 100. ఓం యోగేశ్వరాయ నమః
 101. ఓం సత్వాయ నమః
 102. ఓం స్తుత్రాయ నమః
 103. ఓం రుద్రాయ నమః
 104. ఓం పరమాత్మనే నమః
 105. ఓం సర్వాత్మనే నమః
 106. ఓం సర్వేశ్వరాత్మనే నమః
 107. ఓం కాళీదుర్గాసమేతవీరశర నమః
 108. ఓం భేశ్వరస్వామినే నమః

ఇతి శ్రీ శరభేశ్వర స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!