శ్రీ గోవర్ధన అష్టకం (Sri Govardhana Ashtakam)

గుణాతీతం పరం బ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్
గోకులానందదాతారం, వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 ||

గోలోకాధిపతి కృష్ణ విగ్రహం పరమేశ్వరమ్
చతుష్పాదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 2 ||

నానా జన్మకృతం పాపం దాహేత్తూలం హతాశనః
కృష్ణ భక్తిప్రదం శశ్వద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 3 ||

సదానందం సదావంద్యం సదా సర్వార్ధసాధనమ్
సాక్షిణం సకలాధారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 4 ||

సురూపం స్వస్తికాసీనం సునాసాగ్రం కృతేక్షణమ్
ధ్యాయంతం కృష్ణ కృష్ణేతి వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 5 ||

విశ్వరూపం ప్రజాధీశం పల్లవీపల్లవప్రియమ్
విహ్వల ప్రియమాత్మానం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 6 ||

ఆనందక్రుత్సురాధీశక్హ్ర్ త సంభారభోజనమ్
మహేమద్ద్రమదహంతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 7 ||

కృష్ణ లీలారసావిష్టం కృష్ణాత్మానాం కృపాకరమ్
కృష్ణానన్దప్రదం సాక్షాద్వందే వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 8 ||

గోవర్ధనాష్టకమిదం య : పఠేద్భక్తిసంయుత:
తన్నేత్రగోచరో యాతి కృష్ణో గోవర్ధనేశ్వర:  || 9 ||

ఇదం శ్రీ మద్ఘనస్యామనందనస్య మహాత్మనః
జ్ఞానినో జ్ఞాని రామస్య కృతి ర్విజయతేతరామ్ || 10 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!