విష్ణు కృత శక్తి స్తవం (Vishnu Kruta Shakti Stavam)

నమో దేవి మహామాయే సృష్టి సంహార కారిణి|
అనాదినిధనే చండి భుక్తి ముక్తి ప్రదే శివే ||

నతే రూపం విజానామి సగుణం నిర్గుణం తథా|
చరితాని కుతో దేవి సంఖ్యాతీతాని యానితే||

అనుభూతో మయాతేద్య ప్రభావశ్పాతి దుర్ఘట|
యదహం నిద్రయా లీన సంజాతోస్మి విచేతనః||

బ్రహ్మణా చాతియత్నేన బోధితోపి పునః పునః|
న ప్రబుద్ధ సర్వథాహం సంకోచిత షడింద్రియ||

అచేతనత్వం సంప్రాప్త ప్రభావాత్తవ చాంబికే|
త్వయా ముఖ ప్రబుద్ధోహం యుద్ధం చ బహుధా కృతమ్||

శ్రాంతోహం న చ తౌ శ్రాంతౌ త్వయా దత్తవరౌ|
బ్రహ్మాణం హంతు మాయాతౌ దానవౌ మదగర్వితౌ||

ఆహుతౌ చ మాయా కామం ద్వంద్వ యుద్ధాయ మానదే|
కృతం యుద్ధం మహాఘోరం మయా తాభ్యాం మహార్ణవే||

మరణే వరదానం తే తతో జ్ఞాతం మహాద్భుతమ్|
జ్ఞాత్వాహం శరణం ప్రాప్త స్త్వా మద్య శరణప్రదామ్||

సాహాయ్యం కురు మే మాత ఖిన్నోహం యుద్ధ కర్మణా|
దృప్తౌ తౌ వరదానేన తవ దేవార్తినాశనే||

హంతుం మా ముద్యతౌ పాపౌ కిం కరోమి క్వయామి చ|

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!