శ్రీ గరుడ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Garuda Dwadasa nama Stotram)

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగాభీషణం |
జితాంతకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణం ||

గరుత్మంతం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనం |
ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః ||

యః పటేత్ ప్రాతరుద్దాయ స్నానే వా శయనేపివా |
విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః ||

సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయ స్తస్య జాయతే |
బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి యాత్రాయాం సిద్ధిరేవచ ||

ఇతి శ్రీ గరుడ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Sri Garuda Dwadasha nama Stotram in English

Suparinam vinayetham cha Naagaarim Nagabhishanam |
Jitanakam Visharim Cha Agitam vishwaroopinam ||

Garuthmantam khagrasreshtam Tarshyam Kashyapanandanam |
Dwadasaithani namaani garudasya mahathmanah ||

yah pateeth pratharuddhaya snane va sayanepiva |
visham naakraamathe thasya na cha himsamthi himsakah ||

Sangrame vyavahare cha vijaya sthanya jayathe |
Bandhananmukthi maapnothi Yatraayam Siddhirevacha ||

ithi shri garuda dwaadasa naama stotram sampoornam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!