శ్రీ సంతాన గోపాల స్వామి మంత్రం (Sri Santhana Gopala Swamy Mantram)

దేవకీసుత గోవిందా వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణా త్వామహం శరణం గతః

Devaki Sutha Govindha Vaasudeva Jagathpathe
dehi me thanayam krushnaa thwaamaham saranam gatah

देवकी सुता गोवीनधा वासुदेव जगत्पते
दही मे थानायाम कृष्णा त्वामहं सरनाम गतः

ದೇವಕಿ ಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣಾ ತ್ವಾಮಹಂ ಸರಣಂ ಗತಃ

ஓம் தேவகி சூதா கோவிந்தா வாசுதேவா ஜகத் பட்டே தேஹேமி தனுயிர் கிருஷ்ணா த்வாமஹாம் சரனம் கதா

Devotional Remedy Powerful Sloka/ Mantram for Infertility.

Start chanting mantram more than 108 on Ekadashi Day by keeping butter as naivedhyam for the Lord Krishna. Do this in early morning at 4.AM

Related Posts

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!