శ్రీ కృష్ణస్తోత్రం (నారద రచితం)

Sri Krishnaవందే నవఘనశ్యామం పీతకౌశేయవాససమ్ |
సానందం సుందరం శుద్ధం శ్రీకృష్ణం ప్రకృతేః పరమ్ || 1 ||

రాధేశం రాధికాప్రాణవల్లభం వల్లవీసుతమ్ |
రాధాసేవితపాదాబ్జం రాధావక్షఃస్థలస్థితమ్ || 2 ||

రాధానుగం రాధికేష్టం రాధాపహృతమానసమ్ |
రాధాధారం భవాధారం సర్వాధారం నమామి తమ్ || ౩ ||

రాధాహృత్పద్మమధ్యే చ వసంతం సతతం శుభమ్ |
రాధాసహచరం శశ్వద్రాధాజ్ఞాపరిపాలకమ్ || 4 ||

ధ్యాయంతే యోగినో యోగాన్ సిద్ధాః సిద్ధేశ్వరాశ్చ యమ్ |
తం ధ్యాయేత్ సతతం శుద్ధం భగవంతం సనాతనమ్ || 5 ||

సేవంతే సతతం సంతోఽశేషబ్రహ్మేశసంజ్ఞికాః |
సేవంతే నిర్గుణం బ్రహ్మ భగవంతం సనాతనమ్ || 6 ||

నిర్లిప్తం చ నిరీహం చ పరమాత్మానమీశ్వరమ్ |
నిత్యం సత్యం చ పరమం భగవంతం సనాతనమ్ || 7 ||

యం సృష్టేరాదిభూతం చ సర్వబీజం పరాత్పరమ్ |
యోగినస్తం ప్రపద్యంతే భగవంతం సనాతనమ్ || 8 ||

బీజం నానావతారాణాం సర్వకారణకారణమ్ |
వేదవేద్యం వేదబీజం వేదకారణకారణమ్ || 9 ||

యోగినస్తం ప్రపద్యంతే భగవంతం సనాతనమ్ |
ఇత్యేవముక్త్వా గంధర్వః పపాత ధరణీతలే || 10 ||

నమామ దండవద్భూమౌ దేవదేవం పరాత్పరమ్ |
ఇతి తేన కృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతః శుచిః || 11 ||

ఇహైవ జీవన్ముక్తశ్చ పరం యాతి పరాం గతిమ్ |
హరిభక్తిం హరేర్దాస్యం గోలోకే చ నిరామయః || 12 ||

పార్షదప్రవరత్వం చ లభతే నాఽత్ర సంశయః || 13 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!