శ్రీ లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలిఙ్గమ్ నిర్మలభాసితశోభితలింగం ।
జన్మజదుఃఖవినాశకలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం ॥ 1॥

దేవమునిప్రవరార్చితలిఙ్గమ్ కామదహమ్ కరుణాకర లింగం ।
రావణదర్పవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2॥

సర్వసుగన్ధిసులేపితలిఙ్గమ్ బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం ।
సిద్ధసురాసురవన్దితలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 3॥

కనకమహామణిభూషితలిఙ్గమ్ ఫనిపతివేష్టిత శోభిత లింగం ।
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 4 ॥

కుఙ్కుమచన్దనలేపితలిఙ్గమ్ పఙ్కజహారసుశోభితలింగం ।
సఞ్చితపాపవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 5 ॥

దేవగణార్చిత సేవితలిఙ్గమ్ భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం ।
దినకరకోటిప్రభాకరలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥  6 ॥

అష్టదలోపరివేష్టితలిఙ్గమ్ సర్వసముద్భవకారణలింగం ।
అష్టదరిద్రవినాశితలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 7 ॥

సురగురుసురవరపూజిత లిఙ్గమ్ సురవనపుష్ప సదార్చిత లింగం ।
పరాత్పరం పరమాత్మక లిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥  8 ॥

లిఙ్గాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ శివసన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!