శ్రీ సుబ్రమణ్య షట్కస్తోత్రం (Sri Subrahmanya Shakta Stotram)

ఓం శరణాగత మాధుర మాతిజితం
కరుణాకర కామిత కామహతం
శరకానన సంభవ చారురుచె
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹1౹౹

హరసార సముద్భవ హైమవని
కరపల్లవ లాలిత కమ్రతనో
మురవైరి విరించి ముదంబునిదే
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹2౹౹

గిరిజాసుత సాయక భిన్నగిరె
సురసింధు తనూజ సువర్ణరుచె
శిఖిజాత శిఖావళ వాహనహె
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹3౹౹

జయవిప్రజనప్రియ వీరనమో
జయభక్త జనప్రియ భద్రనమో
జయదేవ విశాఖ కుమార నమః
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹4౹౹

పురతోభవమే పరితోభవమే
పదిమోభగవాన్ భవరక్షగతం
వితిరాజిఘమే విజయం భగవాన్
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹5౹౹

శరదించు సమాన షదాననయా
సరసీరుచుచారు విలోచనయా
నిరుపాధికమాని జబాలతయా
పరిపాలయ తారక మారకమాం ౹౹6౹౹

ఇతికుక్కుటకేతు మనుస్మరతాం
పఠతామపి షణ్ముఖ షట్కమిదం
నమతామపి నన్దనమిన్దుభ్రుతో
నభయం క్వచిదస్తి శరీరభ్రుతాం ౹౹7౹౹

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!