శ్రీ కృష్ణ కృత శివ స్తుతి  (Sri Krishna Kruta Shiva Stuti )

త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వమేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః |
తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయకః త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః ||

సత్త్వరజస్తమాలనే గుణాలు నీవే. సర్వం నీవేనని సత్పురుషులు చెబుతుంటారు. కనుక నీవే జగద్విధానాన్ని నడపువాడవు. నువ్వు సత్యానివని వేదములు పలుకుతున్నాయి.

త్వ బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిః అగ్నిస్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః |
ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాది భేదః త్వామేకం శరణముపైమి దేవమీశం ||

విశ్వానికి కారణమైన నువ్వే బ్రహ్మవు, హరివి, సంహారకుడైన (కాలరూప) అగ్నివి. సూర్యమండలంలో ఉన్నవాడవు. ప్రాణానివి. అగ్ని ఇంద్రాది భేదములతో నున్న ఏక రూపుడైన, స్వయం ప్రకాశుడవైన, ఈశ్వరుడవైన నిన్ను శరణువేడుతున్నాను.

సాంఖ్యా స్త్వామగుణ మధాహురేక రూపం యోగస్త్వాం సతతముపాసతే హృదస్థం  |
దేవాస్త్వామభిదధతేహ రుద్రమగ్నిం త్వామేకం శరణముపైమి దేవమశం ||

సాంఖ్యులు (బ్రహ్మజ్ఞానులు) నిన్ను నిర్గుణుడివైన ఏకతత్త్వముగా చెబుతున్నారు. యోగులు హృదయంలో నిన్ను ఎల్లవేళలా ఉపాసిస్తున్నారు. అగ్ని రూపుడవైన రుద్రునిగా దేవతలు నిన్ను సంపూర్ణంగా గ్రహిస్తున్నారు.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!