శ్రీ జొన్నవాడ కామాక్షి తాయి పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Jonnawada Kamakshi Pancharathnam)

శ్రీ శ్వేతాచల వాసినీ భగవతీ చిన్ముద్రికా రూపిణీ
హ్రీంకారైక పరాయిణీ రసమయీ సానంద సమ్మోహినీ
వందే ఆశ్రిత భాక్తరక్షిణీ సతీ శ్రీ యజ్ఞ వాటీశ్వరీ
కామాక్షీ వర మల్లికార్జున మనోరామే ఉమే శ్రీ రమే || 1 ||

ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి నిభ భాస్వత్కాంతి సంశోభినీ
మా వాణీ క్రతు భుగ్వ దూమణీ కృత స్తోత్రైక దీక్షాఖనీ
వందే కామిత దాయినీ రసధునీ శ్రీ యజ్ఞ వాటీశ్వరీ
కామాక్షీ వర మల్లికార్జున మనోరామే ఉమే శ్రీ రమే || 2 ||

లీలాకల్పిత సర్వలోక జననీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ
బ్రహ్మోపెంధ్ర సమర్పితాంఘ్రి యుగళీ బ్రహ్మాండ బాండోధరీ
వందే భక్తవశంకరీ శుభకరీ శ్రీ యజ్ఞ వాటీశ్వరీ
కామాక్షీ వర మల్లికార్జున మనోరామే ఉమే శ్రీ రమే || 3 ||

శ్రీ చక్రాంచిత దివ్యపీట విలసద్దేదీప్య సంకాసినీ
శుంభాధ్యామర శత్రునిర్దళిత వీక్షా కర్షిణీ చిత్తిణీ
వందేకోమల రూప ధారిణి శివే శ్రీ యజ్ఞ వాటీశ్వరీ
కామాక్షీ వర మల్లికార్జున మనోరామే ఉమే శ్రీ రమే || 4 ||

శ్రీ హైమాచల పుత్రికారిణి శుభశ్రీ భాగ్య సందాయినీ
సర్వవ్యాది నివారిణీ త్రిపుర సౌందర్యాంచితాడంబరీ
వందేమంగళ కారిణీ సివామయీ శ్రీ యజ్ఞ వాటీశ్వరీ
కామాక్షీ వర మల్లికార్జున మనోరామే ఉమే శ్రీ రమే || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!