శ్రీ దత్త హృదయము (Sri Datta Hrudayam)

దత్త స్సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం  నిరామయం
హరిం శివం మహాదేవం సర్వభుతోపకారకం || ౧ ||

నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థత్యోంతకారణం
నిరాకారంచ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదం || 2 ||

అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం జనార్దనం
ద్రాం బీజం వరదం శుద్ధం మ్రీం బీజేన సమన్వితం || 3 ||

త్రిగుణం త్రిగుణాతీతం త్రియామావతిమౌళికం
రామం రామాపతిం కృష్ణం గోవిందం పీతవాసనం || ౪ ||

దిగంబరం నాగాహారం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం
భస్మగంధాదిలిప్తాంగం మయాముక్తం జగత్పతిం || 5 ||

నిర్గుణంచ గుణోపేతం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరం
ధ్యాత్వా దేవం మహాత్మానం విశ్వవంద్యం ప్రభుం గురుం || 6 ||

కిరీటకుండలాభ్యాంచ యుక్తం రాజీవలోచనం
చంద్రానుజం చంద్రవక్త్రం రుద్రం ఇంద్రాదివందితం || 7 ||

నారాయణవిరూపాక్ష దత్తాత్రేయ నమోస్తుతే
అనంత కమలాకాంత ఔదుంబరరస్థిత ప్రభో || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!