శ్రీ దత్తాత్రేయా మాలా మంత్రం (Sri Dattatreya Mala Mantram)

ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం వాక్ప్రదాయ, క్లీం జగత్రయవశీకరణాయ, సౌః సర్వమనఃక్షోభణాయ, శ్రీం మహాసమ్పత్ప్రదాయ, గ్లౌం భూమణ్డలాధిపత్యప్రదాయ, ద్రాం చిరంజీవినే, వషట్వశీకురు వశీకురు, వౌషట్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ, హుం విద్వేషయ విద్వేషయ, ఫట్ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ, ఠః ఠః స్తమ్భయ స్తమ్భయ, ఖేం ఖేం మారయ మారయ, నమః సమ్పన్నయ సమ్పన్నయ, స్వాహా పోషయ పోషయ, పరమన్త్రపరయన్త్రపరతన్త్రాణి ఛిన్ధి ఛిన్ధి, గ్రహాన్నివారయ నివారయ, వ్యాధీన్ వినాశయ వినాశయ, దుఃఖం హర హర, దారిద్ర్యం విద్రావయ విద్రావయ, దేహం పోషయ పోషయ, చిత్తం తోషయ తోషయ, సర్వమన్త్రస్వరూపాయ, సర్వయన్త్రస్వరూపాయ, సర్వతన్త్రస్వరూపాయ, సర్వపల్లవస్వరూపాయ, ఓం నమో మహాసిద్ధాయ స్వాహా ।

Om namo bhagavathe dattatreyaya, smaranamathra santhustaya, maha bhaya nivaranaaya maha jnana pradhaya, chidhanandatmane bhalonmattha pisachaveshaya, mahayogine avadhoothaya, anasuyanandhavardhanaya athriputhraya, om bhavabandha vimochanaya, aam asadhyasaadhanaya, hreem sarwavibhuthidaya, kraum asadhyakarshanaya, aim vakpradhaya, klim jagathraya vashikaranaya, Sauh sarvamanah kshobhanaya, srim mahasampathpradaya, glaum bhumandaladhi pathya pradaya, dhram chiramjeevine, vashatwashikuru vasikuru, vaushat aakarshaya aakarshaya, hum vidhweshaya vidhweshaya, phat ucchataya ucchataya, tah tah sthambhaya sthambhaya, khem khem maaraya maaraya, namah sampannaya sampannaya, swaha poshaya poshaya, paramantra parayantra paratanthrani chindhi chindhi, grahannivaraya nivaraya, vyaadhin vinashaya  vinashaya dhukha hara hara, daridryam vidraavaya vidraavaya, deham poshaya poshaya, chittham thoshaya thoshaya, sarwamantraswaroopaya, sarwayantraswaroopaya, sarwatantraswaroopaya, sarwapallava swaroopaya, om namo mahasiddhaaya swaha।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!