Home » Stotras » Sri Lalitha Panchavimshati Nama Stotram

Sri Lalitha Panchavimshati Nama Stotram

శ్రీ లలితాపంచవింశతి నామ స్తోత్రం (Sri Lalitha Panchavimshati Nama Stotram)

అగస్త్య ఉవాచ
వాజీవక్త్రమహా బుద్దే పంచవింశతినామబి:
లలితాపరమేశాన్యా దేహి కర్నరసాయనం

హయగ్రీవ ఉవాచ

సింహసనేశీ, లలితా , మహారాజ్ఞీ, వరాంకుశా
చాపినీ, త్రిపురా, చైవ మహాత్రిపురసుందరీ ॥ 1 ॥
సుందరీ, చక్రనాథా, చ సామ్రాజీ, చక్రిణీ తథా
చక్రేశ్వరీ, మహాదేవీ, కామేశీ, పరమేశ్వరీ ॥ 2 ॥

కామరాజప్రియా, కామకోటికా, చక్రవర్తినీ
మహావిద్యా, శివానంగవల్లభా, సర్వపాటలా ॥ ౩ ॥

కులనాథమ్నాయనాథా, సర్వామ్నాయనివాసినీ
శృంగారనాయికా, చేతి పంచవింశతినామాభి:

స్తువంతియే మహాబాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం
తేప్రాప్నువంతి, సౌభాగ్యమష్టసిద్దీర్మహద్యశ:

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే లలితోపాఖ్యానే అష్టాదశోధ్యాయే శ్రీ లలితా పంచవింశతినామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

vāji-vaktra mahā-buddhe pañca viṃśati nāmabhiḥ ।
lalitā parameśānyā dehi karṇa-rasāyanam ॥ 1 ॥

siṃhāsaneśī lalitā mahārājñī varāṅkuśā ।
cāpinī tripurā caiva mahā-tripura-sundarī ॥ 2 ॥

sundarī cakra-nāthā ca samrājñī cakriṇī tathā ।
cakreśvarī mahādevī kāmeśī parameśvarī ॥ 3 ॥

kāmarāja-priyā kāmakoṭigā cakravartinī ।
mahāvidyā śivānaṅga vallabhā sarvapāṭalā ॥ 4 ॥

kulanāthāmnāyanāthā sarvāmnāya-nivāsinī ।
śṛṅgāra-nāyikā ceti pañca viṃśati nāmābhiḥ ॥ 5 ॥

stuvanti ye mahābhāgāṃ lalitāṃ parameśvarīm ।
te prāpnuvanti saubhāgyamaṣṭau siddhirmahadyaśaḥ ॥ 6 ॥

iti śrībrahmāṇḍapurāṇe lalitopākhyāne śrīlalitā pañcaviṃśatināma stotram sampūrṇam ॥

वाजिवक्त्र महाबुद्धे पञ्च विंशति नामभिः ।
ललिता परमेशान्या देहि कर्णरसायनम् ॥ १ ॥

सिंहासनेशी ललिता महाराज्ञी वराङ्कुशा ।
चापिनी त्रिपुरा चैव महात्रिपुरसुन्दरी ॥ २ ॥

सुन्दरी चक्रनाथा च सम्राज्ञी चक्रिणी तथा ।
चक्रेश्वरी महादेवी कामेशी परमेश्वरी ॥ ३ ॥

कामराजप्रिया कामकोटिगा चक्रवर्तिनी ।
महाविद्या शिवानङ्ग वल्लभा सर्वपाटला ॥ ४ ॥

कुलनाथाम्नायनाथा सर्वाम्नायनिवासिनी ।
शृङ्गारनायिका चेति पञ्च विंशति नामाभिः ॥ ५ ॥

स्तुवन्ति ये महाभागां ललितां परमेश्वरीम् ।
ते प्राप्नुवन्ति सौभाग्यमष्टौ सिद्धिर्महद्यशः ॥ ६ ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने श्रीललिता पञ्चविंशतिनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ మీనాక్షి అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali) ఓం శ్రీ మాతంగ్యై నమః ఓం శ్రీ విజయాయై నమః ఓం శశి వేశ్యై నమః ఓం శ్యామాయై నమః ఓం శుకప్రియాయై నమః ఓం నీపప్రియాయై నమః ఓం...

Sri Kamala Stotram

శ్రీ కమలా స్తోత్రం (Sri Kamala Stotram) ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా...

Sri Prudhvi Stotram

శ్రీ పృధ్వీ స్తోత్రం (Sri Prudhvi Stotram) జయజయే జలా ధారే జలశీలే జలప్రదే |యజ్ఞ సూకరజాయే త్వం జయందేహి జయావహే || మంగళే మంగళా ధారే మంగళ్వే ప్రదే |మంగళార్ధం మంగళేశే మంగళం దేహి మే భవే || సర్వాధారే...

Sri Subramanya Kavacham

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచం (Sri Subramanya Kavacham) సింధూరారుణ ఇందు కాంతి వదనం కేయూరహారాదిభిః దివ్యైర్ ఆభరణై విభూషిత తనుం స్వర్గాది సౌఖ్య ప్రదం, ఆంభోజాభయ శక్తి కుక్కట ధరం,రక్తాంగ రాగోజ్వలం, సుబ్రహ్మణ్యం ఉపాస్మహే,ప్రణమతాం భీతి ప్రణసోధ్యతం సుబ్రహ్మణ్యో అగ్రత పాతు...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!