శ్రీ వారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram)

అస్య శ్రీవారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రస్య అశ్వానన ఋషిః |
అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీవారాహీ దేవతా |
శ్రీవారాహి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం |
సర్వ సంకట హరణ జపే వినియోగః ||

పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ |
తథా సమయసంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ శివా ||

వార్తాలీ చ మహాసేనాఽఽజ్ఞాచక్రేశ్వరీ తథా |
అరిఘ్నీ చేతి సంప్రోక్తం నామ ద్వాదశకం మునే ||

నామ ద్వాదశధాభిజ్ఞ వజ్రపంజరమధ్యగః |
సఙకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన మానవః ||

ఇతి శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం.

श्री वराहि द्वादशा नामा स्तोत्रम् (Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram in Sanskrit)

पञ्चमी दन्डनाथा च सङ्केता समयेश्वरी |
तथा समयसङ्केता वाराही पोत्रिणी शिवा ||

वार्ताली च महासेना~प्याज्ञाचक्रेश्वरी तथा |
अरिघ्नी चेति संप्रोक्तं नाम द्वादशकं मुने ||

नाम द्वादशधाभिक्ज्ञ वज्र पञ्जर मध्यग: |
सङकटे दु:खमाप्नोति न कदाचन मानव: ||

Related Posts

One Response

  1. భమిడిపాటి రామారావు

    మా ఇంటి దేవత ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారు ఆ అమ్మవారి స్తుతి మరియు సకల దేవతల స్తోత్రములు అందించి నందుకు విశ్వమాత శ్రీ శ్రీ శ్రీ వాసవీ కన్యకపరమేశ్వరి వారికి ధన్యవాదాలు

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!