దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి షష్ఠోఽధ్యాయః

శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ॥

ధ్యానం
నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్తంసోరు రత్నావళీ
భాస్వద్ దేహ లతాం నిభొఉ నేత్రయోద్భాసితాం ।
మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం
సర్వేశ్వర భైరవాంగ నిలయాం పద్మావతీచింతయే ॥

ఋషిరువాచ ॥1॥

ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః ।
సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ ॥ 2 ॥

తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః ।
స క్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనం ॥3॥

హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్య పరివారితః।
తామానయ బల్లాద్దుష్టాం కేశాకర్షణ విహ్వలాం ॥4॥

తత్పరిత్రాణదః కశ్చిద్యది వోత్తిష్ఠతేఽపరః।
స హంతవ్యోఽమరోవాపి యక్షో గంధర్వ ఏవ వా ॥5॥

ఋషిరువాచ ॥6॥

తేనాజ్ఞప్తస్తతః శీఘ్రం స దైత్యో ధూమ్రలోచనః।
వృతః షష్ట్యా సహస్రాణాం అసురాణాంద్రుతంయమౌ ॥6॥

న దృష్ట్వా తాం తతో దేవీం తుహినాచల సంస్థితాం।
జగాదోచ్చైః ప్రయాహీతి మూలం శుంబనిశుంభయోః ॥8॥

న చేత్ప్రీత్యాద్య భవతీ మద్భర్తారముపైష్యతి
తతో బలాన్నయామ్యేష కేశాకర్షణవిహ్వలాం ॥9॥

దేవ్యువాచ ॥10॥

దైత్యేశ్వరేణ ప్రహితో బలవాన్బలసంవృతః।
బలాన్నయసి మామేవం తతః కిం తే కరోమ్యహం ॥11॥

ఋషిరువాచ ॥12॥

ఇత్యుక్తః సోఽభ్యధావత్తాం అసురో ధూమ్రలోచనః।
హూంకారేణైవ తం భస్మ సా చకారాంబికా తదా॥13॥

అథ క్రుద్ధం మహాసైన్యం అసురాణాం తథాంబికా।
వవర్ష సాయుకైస్తీక్ష్ణైస్తథా శక్తిపరశ్వధైః ॥14॥

తతో ధుతసటః కోపాత్కృత్వా నాదం సుభైరవం।
పపాతాసుర సేనాయాం సింహో దేవ్యాః స్వవాహనః ॥15॥

కాంశ్చిత్కరప్రహారేణ దైత్యానాస్యేన చాపారాన్।
ఆక్రాంత్యా చాధరేణ్యాన్ జఘాన స మహాసురాన్ ॥16॥

కేషాంచిత్పాటయామాస నఖైః కోష్ఠాని కేసరీ।
తథా తలప్రహారేణ శిరాంసి కృతవాన్ పృథక్ ॥17॥

విచ్ఛిన్నబాహుశిరసః కృతాస్తేన తథాపరే।
పపౌచ రుధిరం కోష్ఠాదన్యేషాం ధుతకేసరః ॥18॥

క్షణేన తద్బలం సర్వం క్షయం నీతం మహాత్మనా।
తేన కేసరిణా దేవ్యా వాహనేనాతికోపినా ॥19॥

శ్రుత్వా తమసురం దేవ్యా నిహతం ధూమ్రలోచనం।
బలం చ క్షయితం కృత్స్నం దేవీ కేసరిణా తతః॥20॥

చుకోప దైత్యాధిపతిః శుంభః ప్రస్ఫురితాధరః।
ఆజ్ఞాపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ ॥21॥

హేచండ హే ముండ బలైర్బహుభిః పరివారితౌ
తత్ర గచ్ఛత గత్వా చ సా సమానీయతాం లఘు ॥22॥

కేశేష్వాకృష్య బద్ధ్వా వా యది వః సంశయో యుధి।
తదాశేషా యుధైః సర్వైర్ అసురైర్వినిహన్యతాం ॥23॥

తస్యాం హతాయాం దుష్టాయాం సింహే చ వినిపాతితే।
శీఘ్రమాగమ్యతాం బద్వా గృహీత్వాతామథాంబికాం ॥24॥

॥ స్వస్తి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికేమన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!