Home » Durga Saptashati » Sri Durga Saptashati Chapter 7

Sri Durga Saptashati Chapter 7

దేవీ మహాత్మ్యం

దుర్గా సప్తశతి సప్తమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 7)

చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయః ॥

ధ్యానం
ధ్యాయేం రత్న పీఠే శుకకల పఠితం శ్రుణ్వతీం శ్యామలాంగీం।
న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశి శకల ధరాం వల్లకీం వాద యంతీం
కహలారాబద్ధ మాలాం నియమిత విలసచ్చోలికాం రక్త వస్త్రాం।
మాతంగీం శంఖ పాత్రాం మధుర మధుమదాం చిత్రకోద్భాసి భాలాం।

ఋషిరువాచ।

ఆజ్ఞప్తాస్తే తతోదైత్యా-శ్చండముండపురోగమాః।
చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః॥1॥

దదృశుస్తే తతో దేవీ-మీషద్ధాసాం వ్యవస్థితాం।
సింహస్యోపరి శైలేంద్ర-శృంగే మహతికాంచనే॥2॥

తేదృష్ట్వాతాంసమాదాతు-ముద్యమంంచక్రురుద్యతాః
ఆకృష్టచాపాసిధరా-స్తథాఽన్యే తత్సమీపగాః॥3॥

తతః కోపం చకారోచ్చై-రంబికా తానరీన్ప్రతి।
కోపేన చాస్యా వదనం మషీవర్ణమభూత్తదా॥4॥

భ్రుకుటీకుటిలాత్తస్యా లలాటఫలకాద్ద్రుతం।
కాళీ కరాళ వదనా వినిష్క్రాంతాఽసిపాశినీ ॥5॥

విచిత్రఖట్వాంగధరా నరమాలావిభూషణా।
ద్వీపిచర్మపరీధానా శుష్కమాంసాఽతిభైరవా॥6॥

అతివిస్తారవదనా జిహ్వాలలనభీషణా।
నిమగ్నారక్తనయనా నాదాపూరితదిఙ్ముఖా ॥6॥

సా వేగేనాఽభిపతితా ఘూతయంతీ మహాసురాన్।
సైన్యే తత్ర సురారీణా-మభక్షయత తద్బలం ॥8॥

పార్ష్ణిగ్రాహాంకుశగ్రాహి-యోధఘంటాసమన్వితాన్।
సమాదాయైకహస్తేన ముఖే చిక్షేప వారణాన్ ॥9॥

తథైవ యోధం తురగై రథం సారథినా సహ।
నిక్షిప్య వక్త్రే దశనైశ్చర్వయత్యతిభైరవం ॥10॥

ఏకం జగ్రాహ కేశేషు గ్రీవాయామథ చాపరం।
పాదేనాక్రమ్యచైవాన్యమురసాన్యమపోథయత్ ॥11॥

తైర్ముక్తానిచ శస్త్రాణి మహాస్త్రాణి తథాసురైః।
ముఖేన జగ్రాహ రుషా దశనైర్మథితాన్యపి ॥12॥

బలినాం తద్బలం సర్వమసురాణాం దురాత్మనాం
మమర్దాభక్షయచ్చాన్యానన్యాంశ్చాతాడయత్తథా ॥13॥

అసినా నిహతాః కేచిత్కేచిత్ఖట్వాంగతాడితాః।
జగ్ముర్వినాశమసురా దంతాగ్రాభిహతాస్తథా ॥14॥

క్షణేన తద్భలం సర్వ మసురాణాం నిపాతితం।
దృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ తాం కాళీమతిభీషణాం ॥15॥

శరవర్షైర్మహాభీమైర్భీమాక్షీం తాం మహాసురః।
ఛాదయామాస చక్రైశ్చ ముండః క్షిప్తైః సహస్రశః ॥16॥

తానిచక్రాణ్యనేకాని విశమానాని తన్ముఖం।
బభుర్యథార్కబింబాని సుబహూని ఘనోదరం ॥17॥

తతో జహాసాతిరుషా భీమం భైరవనాదినీ।
కాళీ కరాళవదనా దుర్దర్శశనోజ్జ్వలా ॥18॥

ఉత్థాయ చ మహాసింహం దేవీ చండమధావత।
గృహీత్వా చాస్య కేశేషు శిరస్తేనాసినాచ్ఛినత్ ॥19॥

అథ ముండోఽభ్యధావత్తాం దృష్ట్వా చండం నిపాతితం।
తమప్యపాత యద్భమౌ సా ఖడ్గాభిహతంరుషా ॥20॥

హతశేషం తతః సైన్యం దృష్ట్వా చండం నిపాతితం।
ముండంచ సుమహావీర్యం దిశో భేజే భయాతురం ॥21॥

శిరశ్చండస్య కాళీ చ గృహీత్వా ముండ మేవ చ।
ప్రాహ ప్రచండాట్టహాసమిశ్రమభ్యేత్య చండికాం ॥22॥

మయా తవా త్రోపహృతౌ చండముండౌ మహాపశూ।
యుద్ధయజ్ఞే స్వయం శుంభం నిశుంభం చహనిష్యసి ॥23॥

ఋషిరువాచ॥

తావానీతౌ తతో దృష్ట్వా చండ ముండౌ మహాసురౌ।
ఉవాచ కాళీం కళ్యాణీ లలితం చండికా వచః ॥24॥

యస్మాచ్చండం చ ముండం చ గృహీత్వా త్వముపాగతా।
చాముండేతి తతో లొకే ఖ్యాతా దేవీ భవిష్యసి ॥25॥

॥ జయ జయ శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్నికే మన్వంతరే దేవి మహత్మ్యే చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయ సమాప్తం ॥

ఆహుతి
ఓం క్లీం జయంతీ సాంగాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై కాళీ చాముండా దేవ్యై కర్పూర బీజాధిష్ఠాయై మహాహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

Sri Durga Sapthashati Chapter 9

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి నవమోఽధ్యాయః నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః । బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం- అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి ॥ రాజోఉవాచ॥1॥ విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ ।...

Sri Devi Mahatmyam Chapter 13

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి త్రయోదశోఽధ్యాయః సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనాం । పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ॥ ఋషిరువాచ ॥ 1 ॥ ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం ।...

Sri Durga Sapthashati Chapter 3

Sri Durga Sapthashati Chapter 3 దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి తృతీయోఽధ్యాయః మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిం అరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం రక్తాలిప్త పయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం । హస్తాబ్జైర్ధధతీం త్రినేత్రవక్త్రారవిందశ్రియం దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందేఽరవిందస్థితాం...

Sri Durga Saptashati Chapter 6

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి షష్ఠోఽధ్యాయః శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ॥ ధ్యానం నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్తంసోరు రత్నావళీ భాస్వద్ దేహ లతాం నిభొఉ నేత్రయోద్భాసితాం । మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!