నవగ్రహ కవచం (Navagraha Kavacham)

ఓం శిరో మే పాతు మార్తండః కపోలం రోహిణీ పథిహ్
ముఖ మంగారకః పాతు కంతం ఛ శశినందనః || 1 ||

బుద్ధిం జీవః సదాపాతు హృదయం బృగునందనః
జతరం ఛ శని: పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || 2 ||

పాధవ్ కేతు: సదాపాతు వారాః సర్వాంగ మేవచ
తిధయో అస్తావు దిశః పంతు నక్షత్రాణి వపు: సదా || 3 ||

అంసౌ రాశి: సదా పాతు యోగస్చ స్తేర్యమేవచా
సు చిరాయు: సుఖీ పుత్రః యుద్ధేచ విజయీ భవేత్ || 4 ||

రోగా త్ప్ర ముచ్యతే రోగీ బద్దో ముచ్యతే బంధనాత్
శ్రియం చ లభతే నిత్యం రిస్టిహి తస్య న జాయతే || 5 ||

పటనాత్ కవచస్యాస్య సర్వపాపాత్ ప్రాముఖ్యతే
మ్రుతవత్సా ఛ యా నారీ కాక వంధ్యా చ యా భవేత్ || 6 ||

జీవ వత్సా పుత్రవతీ భవత్యేవ న సంశయః
ఏతాం రక్షాం పతే ధ్యస్తు అంగం స్ప్రుష్ట్యాపి వా పటేత్ || 7 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!