శ్రీ విజయ దుర్గా స్తోత్రం (Sri Vijaya Durga Stotram)

దుర్గాదుర్గార్తిశమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ |
దుర్గమచ్చేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గానాశినీ || 1 ||

దుర్గాతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా |
దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్య లోకదవానలా || 2 ||

దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మ స్వరూపిణి |
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా || 3 ||

దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ |
దుర్గమోహ దుర్గమతా దుర్గమార్ధ స్వరూపిణి || 4 ||

దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ |
దుర్గమార్గీ దుర్గమతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ || ౫ ||

దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గధారిణీ
నామావళిమిమాం యస్తు దుర్గాయా మమ మానవః || ౬ ||

పఠెేత్ సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.