Home » Kavacham » Sri Garuda Kavacha Stotram

Sri Garuda Kavacha Stotram

శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రం (Sri Garuda Kavacha Stotram)

Garuda kavacha mantram

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణ పక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్.

అస్యశ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్ర మంత్రస్య నారద ఋషి:
వైనతేయో దేవత అనుష్టుప్ చందః
మమ గరుడ ప్రసాద స్థిత్యర్దే జపే వినియోగః

శిరోమే గరుడః పాతు లలాటం వినతా సుతః |
నేత్రే తు సర్పహో పాతు కర్ణౌ పాతు సురార్చితః ||

నాసికం పాతు సర్పారిహి వదనం విష్ణువాహనః |
సూర్య సూతానుజః కంఠం భుజౌపాతు మహాబలః ||

హస్థౌ ఖగేశ్వరః పాతు కరాగ్రే త్వరుణా కృతీ |
నఖాన్ నఖాయుదః పాతు కుక్షౌ ముక్తి ఫలప్రధః ||

స్థనౌ మేపాతు విహగః హృదయం పాతుసర్వదా |
నాభిం పాతు మహాతేజాః కటిం పాతు సుధాహరః ||

ఊరూపాతు మహావీరో జానునీ చండవిక్రమః |
జంఘే దున్డాయుదః పాతు గల్ఫౌ విష్ణురథః సదా ||

సుపర్ణః పాతు మే పాధౌ తాక్ష్యా పాదాంగులీ తదా |
రోమకూపాని మే వీరః త్వచం పాతు భయపహః ||

ఇత్యేవం దివ్య కవచం పాపఘ్నం సర్వకామదం |
యః పఠేత్ ప్రాతరుద్దాయ విషశేషం ప్రణశ్యతి ||

త్రిసంధ్యం యః పఠేనిత్యం బన్ధనాత్ ముచ్యతే నరః |
ద్వాదశాహం పఠేధ్యస్తు ముచ్యతే శత్రు బన్ధనాత్ ||

ఏకవారం పఠేధ్యస్తు ముచ్యతే సర్వకల్భిషై: |
వజ్ర పంజర నామేధం కవచం బన్ధ మోచనం ||

sirome garudaha paathu lalatam vinatha suthaha
nethre thu sarpaho paathu karnau paathu surarchithaha

Naasikam Paathu sarparihi vadanam vishnu vahanaha|
surya soothanujaha kantam bhjau pathu maha balaha

hasthau kageshwaraha paathu karagre thwarunaa kruthi
Nakha Nakhaayudhaha paathu kakshau mukthi phala pradhaha

sthanau mey paathu vihagaha hrudayam paathusarwadha
naabhim paathu mahathejaha katim paathu sudhaharaha

oorupathu mahaveero jaanuni chanda vikramaha
jhanghe dhundhayudhaha paathu galphow vishu rathaha sada

suparnaha paathu mey padhau tharkshaya paadhagulee thada
romakopani mey veeraha thwacham paathu bhayapaha

ithyevam dhivya kavacham papaghnam sarvakamadham
yaha pateth pratharuthayaha visha sesham pranashyathi

thrisandhyam yah patenithyam bandhanath muchyathe naraha
dhwadasaham patedhyasthu muchyathe sathru bandhanaath

ekavaram patedhyasthu muchyathey sarwakalbhishaihi
vajra panjara namedham kavacham bandha mochanam

Sri Haridra Ganesha Kavacham

श्री हरिद्रा गणेश कवचम् (Sri Haridra Ganesha Kavacham) श्रीगणेशाय नमः ईश्वर उवाच  शृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये । पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥ १॥ अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य मनुं...

Sri Gayathri Devi Kavacham

శ్రీ గాయత్రీ దేవి కవచం (Sri Gayathri Devi Kavacham) నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయో‌உస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిఙ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః...

Sri Vasara Saraswati Stotram

శ్రీ వాసర సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Vasara Saraswati Stotram) శరచ్చంద్ర వక్త్రాం లసత్పద్మ హస్తాం – సరోజ నేత్రాం స్ఫురద్రత్న మౌళీం! ఘనాకార వేణీ౦ నిరాకార వృత్తిం భజే శారదాం వాసరా పీఠ వాసాం || 1 || 2....

Sri Varahi Kavacham

శ్రీ వారాహీ కవచమ్ (Sri Varahi Kavacham) అస్య శ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీవారాహీ దేవతా । ఓం బీజం । గ్లౌం శక్తిః । స్వాహేతి కీలకం । మమ సర్వశత్రునాశనార్థే జపే...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!