శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రం (Sri Garuda Kavacha Stotram)

Garuda kavacha mantram

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే  సువర్ణ పక్షాయ ధీమహి తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్.

అస్యశ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్ర మంత్రస్య నారద ఋషి:
వైనతేయో దేవత అనుష్టుప్ చందః
మమ గరుడ ప్రసాద స్థిత్యర్దే జపే వినియోగః

శిరోమే గరుడః పాతు లలాటం వినతా సుతః |
నేత్రే తు సర్పహో పాతు కర్ణౌ పాతు సురార్చితః ||

నాసికం పాతు సర్పారిహి వదనం విష్ణువాహనః |
సూర్య సూతానుజః కంఠం భుజౌపాతు మహాబలః ||

హస్థౌ ఖగేశ్వరః పాతు కరాగ్రే త్వరుణా కృతీ |
నఖాన్ నఖాయుదః పాతు కుక్షౌ ముక్తి ఫలప్రధః ||

స్థనౌ మేపాతు విహగః హృదయం పాతుసర్వదా |
నాభిం పాతు మహాతేజాః కటిం పాతు సుధాహరః ||

ఊరూపాతు మహావీరో జానునీ చండవిక్రమః |
జంఘే దున్డాయుదః పాతు గల్ఫౌ విష్ణురథః సదా ||

సుపర్ణః పాతు మే పాధౌ తాక్ష్యా పాదాంగులీ తదా |
రోమకూపాని మే వీరః త్వచం పాతు భయపహః ||

ఇత్యేవం దివ్య కవచం పాపఘ్నం సర్వకామదం |
యః పఠేత్ ప్రాతరుద్దాయ విషశేషం ప్రణశ్యతి ||

త్రిసంధ్యం యః పఠేనిత్యం బన్ధనాత్ ముచ్యతే నరః |
ద్వాదశాహం పఠేధ్యస్తు ముచ్యతే శత్రు బన్ధనాత్ ||

ఏకవారం పఠేధ్యస్తు ముచ్యతే సర్వకల్భిషై: |
వజ్ర పంజర నామేధం కవచం బన్ధ మోచనం ||

Sri Garuda Kavacha Stotram in English

sirome garudaha paathu lalatam vinatha suthaha
nethre thu sarpaho paathu karnau paathu surarchithaha

Naasikam Paathu sarparihi vadanam vishnu vahanaha|
surya soothanujaha kantam bhjau pathu maha balaha

hasthau kageshwaraha paathu karagre thwarunaa kruthi
Nakha Nakhaayudhaha paathu kakshau mukthi phala pradhaha

sthanau mey paathu vihagaha hrudayam paathusarwadha
naabhim paathu mahathejaha katim paathu sudhaharaha

oorupathu mahaveero jaanuni chanda vikramaha
jhanghe dhundhayudhaha paathu galphow vishu rathaha sada

suparnaha paathu mey padhau tharkshaya paadhagulee thada
romakopani mey veeraha thwacham paathu bhayapaha

ithyevam dhivya kavacham papaghnam sarvakamadham
yaha pateth pratharuthayaha visha sesham pranashyathi

thrisandhyam yah patenithyam bandhanath muchyathe naraha
dhwadasaham patedhyasthu muchyathe sathru bandhanaath

ekavaram patedhyasthu muchyathey sarwakalbhishaihi
vajra panjara namedham kavacham bandha mochanam

श्री गरुड कवच स्तोत्रम(Sri Garuda Kavacha Stotram in English)

अस्य श्री गरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः
वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनितासुतः ।
नेत्रे तु सर्पहा पातु कर्णौ पातु सुराहतः ॥ १॥

नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः ।
सूर्येतालू च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः ॥ २॥

हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः ॥ ३॥

स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पहा ।
नाभिं पातु महातेजाः कटिं मे पातु वायुनः ॥ ४॥

ऊरू मे पातु उरगिरिः गुल्फौ विष्णुरथः सदा ।
पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलींस्तथा ॥ ५॥

रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा ।
इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदम् ॥ ६॥

यः पठेत्प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति ।
त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः ।
द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ ७॥

इति श्रीनारदगरुडसंवादे गरुडकवचं सम्पूर्णम्

Related Posts

3 Responses

  1. Sss

    Telugu lo Diguva nundi moodava slokam lo paapaghnam ani vundaali…papagnam kaadu…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!