శ్రీ గిరిజా దేవీ స్తోత్రం (Sri Girija Devi Stotram)

మందారకల్ప హరిచందన పారిజాత మధ్యే శశాంకమణి మంటపవేది సంస్థే
అర్దేందుమౌళి సులలాట షడర్దనేత్రి బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 1 ||

కేయూరహార కటకాంగద కర్ణపూర కాంచీకలాప మనికాంతి లసద్దుకూలే
దుగ్దాన్న పూర్ణపర కాంచన దర్విహస్తే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 2 ||

లీలావచాంసి తవ దేవీ ఋగాదివేదే సృష్ట్యాదికర్మరచనాం భవదీయ చేస్తాః
త్వత్తెజసా జగదిదం ప్రతిభాతి నిత్యం బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 3 ||

అంబత్వదీయ చరణాంఋజ సేవయాయే బ్రహ్మదయోప్య వికలాశ్రయ మాశ్రయంతి
తస్మాదహంతవ సతోసస్మి పదారవిందే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 4 ||

అమరీకదంబపరి సేవితపార్శ్వ యుగ్మే శక్రాదయో ముకులితాం జలయః పురస్తాత్
దేవిత్వదీయచరణౌ శరణం ప్రపద్యే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 5 ||

సద్భక్తకల్పలతికే భువనైకవంధ్యే భూతేశ హృత్కమలమధ్యకుచాగ్రబృంగే
కారుణ్యపూర్ణ నయనే కిముపేక్ష సేమాం బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 6 ||

సంధ్యాత్రయే సకలభూసురసేవ్యమానే స్వాహాస్వదర్శి పితృదేవగణాస్పువన్తి
జాయాసుతా పరిజనాతిథయోన్నకామ బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 7 ||

వందారు దేవముని నారదకౌశికాద్యా వ్యాసాంబరీష కలశోద్బవ కశ్యపాద్యాః
భక్తాస్తువంతి నిగమాగమసూక్తిబృందైః బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 8 ||

ఏకంబ్రమూల నిలయస్య మహేశ్వరస్య ప్రాణేశ్వరీ ప్రణతభక్తజనావనేశి
కామాక్షీరక్షిత జగత్రితయే అన్నపూర్ణే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 9 ||

శబ్దాత్మికే శశికళా భరణార్దదేహి విష్ణోరురస్త్సలనికేతన నిత్యవాసే
దారిద్ర్యదుఃఖభయమోచన కామధేనో బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 10 ||

భక్త్యాస్తువంతి గిరిజాదశకం ప్రభాతే పుత్రార్ధినోఅపి ధనధ్యాన సమృద్ధికామః
ప్రీతామ హేశవనితా హిమశైలకన్యాతేశాం ధదాత్యసులభాన్యపి ఛేప్సితాని || 11 ||

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!