శ్రీ స్వామి అయ్యప్ప స్తుతి: ( Sri Swamy Ayyappa Stuthi )

ఓం భూతనాథః సదానందః సర్వభూత దయాపరా
రక్షా రక్షా మహాబాహు శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 1 ||

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుం
పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 2 ||

విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విశ్నుశంభు ప్రియంసుతం
క్షిప్ర ప్రసాద నిరతం శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 3 ||

మత్తమాతంగ గమనం కారుణ్యామృత పూరితం
సర్వవిఘ్నహారం దేవం శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 4 ||

అస్మత్ కులేశ్వరం దేవం అస్మత్ శత్రు వినాశనం
అస్మదిష్ట ప్రదాతారం శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 5 ||

పాండ్యేశ వంశ తిలకం భారతీ కేళీ విగ్రహం
ఆర్తత్రాణ పరం దేవం శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 6 ||

పంచరత్నాఖ్య మేతద్యో నిత్యం శుద్ధ పటేన్నరః
తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తారాం త్వాం నమామ్యహం || 7 ||

అరుణోదయ సంకాశం నీలకుండల ధారిణం
నీలాంబర ధరం దేవ వందేహం బ్రహ్మానందనం || 8 ||

చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవేతన రజ్ఞదక్షిణే
విలసత్ కుండలం ధరం వందేహం విష్ణు నందనం || 9 ||

వ్యాఘ్రారూడం రక్త నేత్రం స్వర్ణమాలా విభూషణం
వీరాట్టధరం దేవం వందేహం హరినందనం || 10 ||

కింకిణీ దండ్యా సద్భూషం పూర్ణ చంద్ర నిభాననం
కిరాత రూప శాస్తారం వందేహం పాండ్య నందనం || 11 ||

భూతభేతాళ సంసేవ్యం కాంచనాద్రి నిభాసనం
మాణికంట మితిఖ్యాత వందేహం శక్తి నందనం || 12 ||

యశ్య ధన్వంతరీ మాతా పితారుద్రోభిషక్ సమః
శాస్తారం త్వామహం వందే మహా వైద్యం దయానిధిం || 13 ||

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!