శ్రీ శ్వేతార్క గణపతి స్తోత్రం  (Sri Swetharka ganapathi Stotram)

ఓం నమో గణపతయే శ్వేతార్క గణపతయే శ్వేతార్క మూల నివాసాయ వాసుదేవ ప్రియాయ, దక్షప్రజాపతి రక్షకాయ, సూర్యవరదాయ కుమార గురవే సురాసువందితాయ, సర్వభూషనాయ శశాంక శేఖరాయ, సర్వమాలాలంకృత దేహాయ, ధర్మధ్వజాయ ధర్మ రక్షకాయ త్రాహి త్రాహి దేహి దేహి అవతర అవతర గం గం గణపతయే వక్రతుండ గణపతయే సర్వ పురుషవ శంకర, సర్వ దుష్ట మృగవ శంకర వశీ కురు వశీ కురు సర్వ దోషాన్  బంధయ  బంధయ, సర్వ వ్యా ధీన్ నిక్రుంతయ నిక్రుంతయ సర్వ  విషాణీ  సంహర సంహర సర్వ దారిద్ర్య మొచయ మొచయ సర్వ శత్రూ నుచ్చాట యోచ్చా టయ సర్వసిద్ధిం కురు కురు సర్వ కార్యణి సాధయ సాధయ గాం గీం గౌం  గైం గాం గః హుం ఫట్ స్వాహా ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!