కాశీ పంచకం (Kasi Panchakam)

మనో నివృత్తి: పరమోపశంతి: సా తీర్ధవర్యా మణికర్ణి కాచ
జ్ఞాన ప్రవాహో విమలాది గంగా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 1 ||

యస్యామిదం కల్పితమిన్ద్రజాలం చరచారం భాతి మనోవిలాసం
సచ్చిత్సు ఖైకా పరమాత్మ రూపా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 2 ||

కోశేషు పంచస్వధిరాజమాన బుద్ధిర్భవానీ ప్రతిదేహ గేహం
సాక్షీశివః సర్వగతోంత రాత్మా సా కాశికాహం నిజభో ధరూపా || 3 ||

కాశ్యా హి కాశత కాశీ కాశీ సర్వ ప్రకాశికా
సా కాశీ విదితా యేన తేన ప్రాప్తా హి కాశిక || 4 ||

కాశీ క్షేత్రం శరీరం త్రిభువన జననీ వ్యాప్తినీ జ్ఞాన గంగా
భక్తి శ్రద్దా గయేయం నిజగురుచరణ ధ్యానయోగ ప్రయగః
విశ్వసోయం తురీయః సకలజన మనః సాక్షిభూతోంతరాత్మ
దేహే సర్వం మదియే యది వసతి పునస్తీర్దమన్యత్కిమస్తి || 5 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!