అగస్త్య కృత శ్రీ సూర్య స్తోత్రం (Agastya Kruta Sri Surya Stotram)

ధ్యానమ్

ధ్యాయేత్సూర్య మనంతకోటి కిరణం తేజోమయం భాస్కరమ్
భక్తానా మభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్
ఆదిత్యం జగదీశ మచ్యుత మజం త్రైలోక్యచూడామణిమ్
భక్తాభీష్ట వరప్రదం దినమణిం మార్తాండ మాద్యం శుభమ్

కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః
జన్మమృత్యు జరావ్యాధి సంసారభయనాశనః || 1 ||

బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరః
అన్తకాలే స్వయం విష్ణుః త్రయీ మూర్తి ర్దివాకరః || 2 ||

ఏకచక్ర రథో యస్య దివ్యః కనకభూషితః
సోయం భవతు నః ప్రీతః పద్మహస్తో దివాకరః || 3 ||

పద్మహస్తః పరంజ్యోతిః పరేశాయ నమోనమః
అండయోనిర్మహాసాక్షీ ఆదిత్యాయ నమోనమః || 4 ||

కమలాసన దేవేశ ఆదిత్యాయ నమోనమః
ధర్మమూర్తిర్దయామూర్తి స్సత్వమూర్తి ర్నమోనమః || 5 ||

సకలేశాయ సూర్యాయ క్షాంతేశాయ నమోనమః
క్షయాపస్మార గుల్మాది దుర్దోష వ్యాధినాశనం || 6 ||

సర్వజ్వరహరం చైవ కుక్షిరోగ నివారణం
ఏతత్ స్తోత్రం శివప్రోక్తం సర్వసిద్ధికరం పరమ్
సర్వసంపత్కరం చైవ సర్వాభీష్ట ప్రదాయకమ్ 

ఇతి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!