శ్రీ అష్ట లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
 2. ఓం శ్రీ మహారాజ్నై నమః
 3. ఓం శ్రీ మత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః
 4. ఓం శ్రీ మన్నారాయణప్రీతాయై నమః
 5. ఓం స్నిగ్దాయై నమః
 6. ఓం శ్రీ మత్యై నమః
 7. ఓం శ్రీ పతి ప్రియాయై నమః
 8. ఓం క్షీరసాగర సంభూతాయై నమః
 9. ఓం నారాయణ హృదాలయాయై నమః
 10. ఓం ఐరావణాది సంపూజ్యాయై నమః
 11. ఓం దిగ్గజానాం సహోదర్యై నమః
 12. ఓం ఉచ్చైస్రవస్యహోద్భూతాయై నమః
 13. ఓం హస్తినాదప్రభోదిన్యై నమః
 14. ఓం సామ్రాజ్య దాయిన్యై నమః
 15. ఓం దేవ్యై నమః
 16. ఓం గజలక్ష్మీస్వరూపిన్యై నమః
 17. ఓం సువర్ణాది ప్రదాత్ర్యై నమః
 18. ఓం సువర్ణాది స్వరూపిన్యై నమః
 19. ఓం ధనలక్ష్మే నమః
 20. ఓం మహోధరాయై నమః
 21. ఓం ప్రభూతైశ్వర్యదాయిన్యై నమః
 22. ఓం నవధాన్యస్వరూపాయై నమః
 23. ఓం లతాపాదపరూపిన్యై నమః
 24. ఓం మూలికాదిమహోరూపాయై నమః
 25. ఓం ధాన్యలక్ష్మీ మహాభిధాయై నమః
 26. ఓం పశుసంపత్స్వరూపాయై నమః
 27. ఓం ధనధాన్యవివర్దిన్యై నమః
 28. ఓం మాత్సర్య నాశిన్యై నమః
 29. ఓం క్రోధ భీతివినాశిన్యై నమః
 30. ఓం భేదబుద్ధిహరాయై నమః
 31. ఓం సౌమ్యాయై నమః
 32. ఓం వినయాదికవర్దిన్యై నమః
 33. ఓం వినయాదిప్రదాయై నమః
 34. ఓం దీరాయై నమః
 35. ఓం వినీతార్చాను తోషిన్యై నమః
 36. ఓం ధైర్యప్రదాయై నమః
 37. ఓం ధైర్యలక్ష్మే నమః
 38. ఓం ధీరత్వగుణవర్దిన్యై  నమః
 39. ఓం పుత్రపౌత్రప్రదాయై నమః
 40. ఓం భ్రుత్యాదిక వివర్దిన్యై నమః
 41. ఓం దాంపత్యదాయిన్యై నమః
 42. ఓం పూర్ణాయై నమః
 43. ఓం పతిపత్నీసుతాకృత్యై నమః
 44. ఓం సంతన్వత్యైకుటుంబిన్యై నమః
 45. ఓం బహుబాంధవ్యదాయిన్యై నమః
 46. ఓం సంతానలక్ష్మీరూపాయై నమః
 47. ఓం సర్వంసంతన్వత్యై నమః
 48. ఓం మనోవికాసదాత్ర్యై నమః
 49. ఓం బుద్దేరైకాగ్ర్యదాయిన్యై నమః
 50. ఓం విద్యాకౌశలసంధాత్ర్యై నమః
 51. ఓం నానావిజ్ఞానవర్దిన్యై నమః
 52. ఓం బుద్ధి శుద్ధి ప్రదాత్యై నమః
 53. ఓం మహాదేవ్యై నమః
 54. ఓం సర్వసంపూజ్య తాదాత్ర్యై నమః
 55. ఓం విద్యామంగళదాయిన్యై నమః
 56. ఓం భోగవిద్యాప్రదాత్ర్యై నమః
 57. ఓం యోగవిద్యా ప్రదాత్ర్యై నమః
 58. ఓం బహిరంతస్పమారాధ్యాయై నమః
 59. ఓం జ్ఞానవిద్యానుదాయిన్యై నమః
 60. ఓం విద్యాలక్ష్మే నమః
 61. ఓం విద్యాగౌరవదాయిన్యై నమః
 62. ఓం విద్యానామకృత్యైశుభాయై నమః
 63. ఓం సౌభాగ్యభాగ్యదాయై నమః
 64. ఓం భోగభాగ్యవిధాయిన్యై నమః
 65. ఓం ప్రసన్నాయై నమః
 66. ఓం పరమాయై నమః
 67. ఓం ఆరాధ్యాయై నమః
 68. ఓం సౌశీల్యగునవర్దిన్యై నమః
 69. ఓం వరసంతానప్రదాయై నమః
 70. ఓం పుణ్యాయై నమః
 71. ఓం సంతానవరదాయిన్యై నమః
 72. ఓం జగత్కుటుంబిన్యై నమః
 73. ఓం వరసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః
 74. ఓం వరలక్ష్మే నమః
 75. ఓం ఆదిలక్ష్మే నమః
 76. ఓం భక్తరక్షణతత్పరాయై నమః
 77. ఓం సర్వశక్తిస్వరూపాయై నమః
 78. ఓం సర్వాసిద్ధిప్రదాయిన్యై నమః
 79. ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః
 80. ఓం సర్వపూజ్యాయై నమః
 81. ఓం సర్వాలోకప్రపూజితాయై నమః
 82. ఓం దాక్షిణ్యపరవశాయై నమః
 83. ఓం లక్ష్మే నమః
 84. ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః
 85. ఓం దయానిధయే నమః
 86. ఓం సర్వలోకసమార్చ్యయై నమః
 87. ఓం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరీయై నమః
 88. ఓం సర్వోన్నత్యప్రదాయై నమః
 89. ఓం శ్రియే నమః
 90. ఓం సర్వత్ర విజయంకర్యై నమః
 91. ఓం సర్వ శ్రియై నమః
 92. ఓం విజయలక్ష్మే నమః
 93. ఓం సర్వలక్ష్మే నమః
 94. ఓం శుభావహాయై నమః
 95. ఓం అష్టలక్ష్మీ స్వరూపాయై నమః
 96. ఓం సర్వాదిక్పాలపూజితాయై నమః
 97. ఓం దారిద్రదుఖహంత్ర్యై నమః
 98. ఓం అష్టలక్ష్మీసమాహారాయై నమః
 99. ఓం భక్తానుగ్రహకారిన్యై నమః
 100. ఓం పద్మాలయాయై నమః
 101. ఓం పాదపద్మాయై నమః
 102. ఓం కరపద్మాయై నమః
 103. ఓం ముఖాంబుజాయై నమః
 104. ఓం పద్మేక్షణాయై నమః
 105. ఓం పద్మగంధాయై నమః
 106. ఓం పద్మనాభహృదీశ్వర్యే నమః
 107. ఓం పద్మాసనస్వజనన్యై నమః
 108. ఓం హృదాంబుజవికాసిన్యై నమః

ఇతి శ్రీ అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!