దశనామ శనిస్తోత్రము (Dasanama Shani Stotram)

పిప్పలాద మహర్షి చే స్తుతించిన దశనామ శనిస్తోత్రము

కోణస్థః పింగళో బభ్రుః కృష్ణోరౌద్రాంతకో యమః
సౌరి: శ్శనైశ్చరో మందః పిప్పలాదేవ సంస్తుతః |
ఏతాని ధశనామాని ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్
శనైశ్చర కృతాపీడా నకదాచిద్భవిష్యతి ||

Konasthah pingalo babruh krushno raudranthako yamah
Saurihi shanaischaro mandah pippaladeva samsthutah |
Yethaani dhasha naamani prathurudhaya yaha pateth
Shanaischara kruthaapeeda nakadachid bhavishyathi ||

कोनस्थ:पिंगलो बाबृह कृषणो रौद्रांथको यामाह
सौरीहि शनैस्चरो मंधह पिप्पलादेव संस्तुतः |
एतानी धषा नामनि प्रातुरूधया यह पाटेत
शनैस्चारा कृतापीड़ा नकादाचिध भविष्याती ||

Related Posts

2 Responses

 1. Naga Sai Deepak Chinta

  ఓం నమఃశివాయ
  దశనామ శని స్తోత్రం తెలుగులో అందించిన మీకా శనైశ్చరుని కృప ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ??

  Reply
 2. Naga Sai Deepak Chinta

  ఓం నమఃశివాయ
  దశనామ శని స్తోత్రం అందించిన మీకు ఆ శనైశ్చరుని కృప ఎల్లవేళలా ఉండాలని నేను మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ??

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!