శ్రీ కేతు స్తోత్రం (Sri Ketu Stotram)

ఓం అస్య శ్రీ కేతు స్తోత్ర మహా మంత్రస్య వామదేవ ఋషి: అనుష్టుప్ చందః
కేతుర్దేవతా కేతు గ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్దే జపే వినియోగః

మునీంద్ర సూత తత్వజ్ఞ సర్వశాస్త్ర విశారద,
కేతు గ్రహో పత ప్తానాం బ్రాహ్మణా కీర్తితంపురా
ఏకః కరాలవదనో ద్వితీయోర క్తలోచనః
తృతీయః పింగలాక్షశ్చ చతుర్దో పివిదాహకః
శృణు గౌతమ వక్ష్యామి స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతమం కేతోః బ్రమణా కీర్తితం పురా ॥ ౨॥

ఆద్యః కరాళవదనో ద్వితీయో రక్తలోచనః ।
తృతీయః పిఙ్గళాక్షశ్చ చతుర్థో జ్ఞానదాయకః ॥ ౩॥

పఞ్చమః కపిలాక్షశ్చ షష్ఠః కాలాగ్నిసన్నిభః ।
సప్తమో హిమగర్భశ్చ్ తూమ్రవర్ణోష్టమస్తథా ॥ ౪॥

నవమః కృత్తకణ్ఠశ్చ దశమః నరపీఠగః ।
ఏకాదశస్తు శ్రీకణ్ఠః ద్వాదశస్తు గదాయుధః ॥ ౫॥

ద్వాదశైతే మహాక్రూరాః సర్వోపద్రవకారకాః ।
పర్వకాలే పీడయన్తి దివాకరనిశాకరౌ ॥ ౬॥

నామద్వాదశకం స్తోత్రం కేతోరేతన్మహాత్మనః ।
పఠన్తి యేఽన్వహం భక్త్యా తేభ్యః కేతుః ప్రసీదతి ॥ ౭॥

కుళుక్థధాన్యే విలిఖేత్ షట్కోణం మణ్డలం శుభమ్ ।
పద్మమష్టదళం తత్ర విలిఖేచ్చ విధానతః ॥ ౮॥

నీలం ఘటం చ సంస్థాప్య దివాకరనిశాకరౌ ।
కేతుం చ తత్ర నిక్షిప్య పూజయిత్వా విధానతః ॥ ౯॥

స్తోత్రమేతత్పఠిత్వా చ ధ్యాయన్ కేతుం వరప్రదమ్ ।
బ్రాహ్మణం శ్రోత్రియం శాన్తం పూజయిత్వా కుటుమ్బినమ్ ॥ ౧౦॥

కేతోః కరాళవక్త్రస్య ప్రతిమాం వస్త్రసంయుతామ్ ।
కుమ్భాదిభిశ్చ సంయుక్తాం చిత్రాతారే ప్రదాపయేత్ ॥ ౧౧॥

దానేనానేన సుప్రీతః కేతుః స్యాత్తస్య సౌఖ్యదః ।
వత్సరం ప్రయతా భూత్వా పూజయిత్వా విధానతః ॥ ౧౨॥

మూలమష్టోత్తరశతం యే జపన్తి నరోత్తమాః ।
తేషాం కేతుప్రసాదేన న కదాచిద్భయం భవేత్ ॥ ౧౩॥

ఇతి కేతుస్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!