శ్రీ రాహు కవచం (Sri Rahu kavacham)

అస్య శ్రీ రాహు కవచస్య కశ్యప రుషిహి అనుష్టుప్ చందః
రాహు దేవతా రాహు ప్రీత్యర్దే జాపే వినియోగః

ఓం ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినం
సైయీంహికేయం కరాల్యాసం భూతనామభయప్రధం || 1 ||

నీలాంబరం శిరఃపాతు లలాటం లోకవిందితః
చక్షుషీ పాతు మే రాహు: శ్రోత్రేత్వర్ధ శరీరవాన్ || 2 ||

నాసికాం మే కరలాస్య: శూలపాణి ర్ముఖం మమ
జిహ్వాం మే సింహికాసోను: కంటే మే కటినాంఘ్రికః || 3 ||

భుజంగేశో భుజై పాతు నీలమాల్యాంబరః కరౌ
పాతు వక్షస్థలం మంత్రి పాతు కుక్షిం విధుంతుదః || 4 ||

కటింమే వికటఃపాతు ఉరు మే పాతు సురపూజితః
స్వర్భానుహ్ జానునీ పాతు జంఘేమే పాతు జాడ్చహా || 5 ||

గుల్ఫౌ గ్రహాదిపః పాతు పాదౌ మే భీషణాక్రుతిహి
సర్పాణ్యంగాని మే పాతు నీలచందన భూషణః || 6 ||

రాహోరిధం కవచామీప్సిత సిద్ధిదంస్యాత్ భక్త్యా పటత్యనుదినం
నియతః సుచిహి సన్ ప్రాప్నోతి కీర్తి మతులాం శ్రియం
సమృద్ధి మాయుహ్ ఆరోగ్యమాత్మ విజయం చ హి త్రత్పసాదాత్ || 7 ||

ఇతి శ్రీ పాదమే రాహు కవచం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!