Home » Stotras » Dwadasha Jyotirlinga Stotram

Dwadasha Jyotirlinga Stotram

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం (Dwadasha Jyotirlinga Stotram)

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతిరమ్యే
జ్యోతిర్మయం చన్ద్రకలావతంసమ్ ।
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం
తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1॥

శ్రీశైలశృఙ్గే విబుధాతిసఙ్గే
తులాద్రితుఙ్గేఽపి ముదా వసన్తమ్ ।
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం
నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ 2॥

అవన్తికాయాం విహితావతారం
ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ ।
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం
వన్దే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ 3॥

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే
సమాగమే సజ్జనతారణాయ ।
సదైవమాన్ధాతృపురే వసన్త
మోఙ్కారమీశం శివమేకమీడే ॥4॥

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే
సదా వసన్తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం
శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ 5॥

యామ్యే సదఙ్గే నగరేఽతిరమ్యే
విభూషితాఙ్గం వివిధైశ్చ భోగైః ।
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం
శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 6॥

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమన్తం
సమ్పూజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైః ।
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః
కేదారమీశం శివమేకమీడే ॥ 7॥

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసన్తం
గోదావరితీరపవిత్రదేశే ।
యద్ధర్శనాత్పాతకమాశు నాశం
ప్రయాతి తం త్ర్యమ్బకమీశమీడే ॥ 8॥

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే
నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః ।
శ్రీరామచన్ద్రేణ సమర్పితం తం
రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ 9॥

యం డాకినిశాకినికాసమాజే
నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ ।
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్దం
తం శఙ్కరం భక్తహితం నమామి ॥ 10॥

సానన్దమానన్దవనే వసన్త
మానన్దకన్దం హతపాపవృన్దమ్ ।
వారాణసీనాథమనాథనాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 11॥

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్
సముల్లసన్తం చ జగద్వరేణ్యమ్ ।
వన్దే మహోదారతరస్వభావం
ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణమ్ ప్రపద్యే ॥ 12॥

జ్యోతిర్మయద్వాదశలిఙ్గకానాం
శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ ।
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా
ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ॥

॥ ఇతి ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Sankata Mochana Sri Hanuman Stotram

संकट मोचन हनुमान् स्तोत्रम् (Sankata Mochana Sri Hanuman Stotram) काहे विलम्ब करो अंजनी-सुत ,संकट बेगि में होहु सहाई ।। नहिं जप जोग न ध्यान करो ,तुम्हरे पद पंकज में सिर...

Sri Lakshmi Ganapathi Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్త్రోత్రం (Sri Lakshmi Ganapathi Stotram) ఓం నమో విఘ్న రాజాయ సర్వ సౌఖ్య ప్రదాయినే దుష్టారిష్ట వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే లంబోదరం మహావీర్యం నాగ యజ్ఞోప శోభితం అర్ధచంద్రధరం దేవం విఘ్నవ్యూహ వినాశనం ఓం హ్రాం...

Sri Bhairava Thandava Stotram

श्री भैरव तांण्डव स्तोत्रम् (Sri Bhairava Thandava Stotram) अथ भैरव तांण्डव स्तोत्र ॐ चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरम् । लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् ।। डमरुध्वनिशंखं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरम् ।...

Sri Lingashtakam

శ్రీ లింగాష్టకం (Sri Lingashtakam) బ్రహ్మమురారిసురార్చితలిఙ్గమ్ నిర్మలభాసితశోభితలింగం । జన్మజదుఃఖవినాశకలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం ॥ 1॥ దేవమునిప్రవరార్చితలిఙ్గమ్ కామదహమ్ కరుణాకర లింగం । రావణదర్పవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2॥ సర్వసుగన్ధిసులేపితలిఙ్గమ్ బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం । సిద్ధసురాసురవన్దితలిఙ్గమ్ తత్...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!