శ్రీకాలాన్తక అష్టకమ్ (Shrikalantaka Ashtakam)

కమలాపతిముఖసురవరపూజిత కాకోలభాసితగ్రీవ |
కాకోదరపతిభూషణ కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౧||

కమలాభిమానవారణదక్షాఙ్ఘ్రే విమలశేముషీదాయిన్ |
నతకామితఫలదాయక కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౨||

కరుణాసాగర శంభో శరణాగతలోకరక్షణధురీణ |
కారణ సమస్తజగతాం కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౩||

ప్రణతార్తిహరణదక్ష ప్రణవప్రతిపాద్య పర్వతావాస |
ప్రణమామి తవ పదాబ్జే కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౪||

మన్దారనతజనానాం వృన్దారకవృన్దగేయసుచరిత్ర |
మునిపుత్రమృత్యుహారిన్ కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౫||

మారారణ్యదవానల మాయావారీన్ద్రకుంభసఞ్జాత |
మాతఙ్గచర్మవాసః కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౬||

మోహాన్ధకారభానో మోదితగిరిజామనఃసరోజాత |
మోక్షప్రద ప్రణమతాం కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౭||

విద్యానాయక మహ్యం విద్యాం దత్త్వా నివార్య చావిద్యామ్ |
విద్యాధరాదిసేవిత కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౮||

కాలాన్తకాష్టకమిదం పఠతి జనో యః కృతాదరో లోకే
కాలాన్తకప్రసాదాత్కాలకృతా భీర్న సంభవేత్తస్య ||౯||

ఇతి కాలాన్తకాష్టకం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!