శ్రీ అష్ట వినాయక ప్రార్థనా( Sri Ashta Vinayaka Prarthana)

స్వస్తి శ్రీ గణనాయకం గజముఖం మోరేశ్వరం  సిద్ధిదం
బల్లాలం మురుళం వినాయక మిదం చింతామణి ధేవరం
లేహ్యాద్రి గిరిజాత్మజం సువరధం విఘ్నేశ్వర ఓక్షరం
గ్రామే రంజనసంస్థితో గణపతిహి కుర్యాత్సదా మంగళం

Svasthi Sri Gaṇanayakam gajamukham moreshwaram siddhidham
ballalam murulam vinayaka midham chintamani dhevaram
lehyaadhri girijatmajam suvaradham vighneshwara oksharam
graame ramjanasamsthitho ganapatihi kuryathsadhaa mangalam

स्वस्ति श्री गणानायकम गजमुखम मॉरेश्वरम सिद्धीधाम
बल्लालम मुरुलॅम विनायका मिधाम चिन्तामणी धेवरम
लेहयाध्रि गिरिजात्माजम सुवर्धाम विघ्नेश्वर ओक्शरम
ग्रामे रंजनसमस्थितो गणपति: कूर्यात्सधा मंगलम

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!