శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధార స్తోత్రమ్(Sri Durga Apaduddharaka Stotram)

నమస్తే శరణ్యే శివేసాను కంపే
నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే !
నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

నమస్తే జగచ్చింత్య మానస్వరూపే
నమస్తే మహాయెాగి విజ్ఞానరూపే !
నమస్తే నమస్తే సదానంద రూపే
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య
భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జంతోః !
త్వం ఏకా గతి ర్దేవీ విస్తారకర్త్రీ
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

అరణ్యే రణే దారుణే శత్రుమధ్యే
అనలే సాగరే ప్రాంతరే రాజ గేహే !
త్వం ఏకా గతి ర్దేవి నిస్తార నౌకా
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

అపారే మహాదుస్తరే2 త్యంత ఘోరే
విపత్సాగరే మజ్జితాం దేహిభాజామ్ !
త్వం ఏకా గతి ర్దేవీ నిస్తార హేతుర్
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

నమశ్చండికే చండ దుర్దండ లీలా
సముత్ ఖండి తాకండితా శేష శత్రో !
త్వం ఏకా గతి ర్దేవి వినిస్తార బీజం
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

త్వమేవాఘ భావాధృతా సత్యవాది
న్యమే యాజితా క్రోధనాత్క్రోధ నిష్టా !
ఇడా పింగళా త్వం సుషుమ్నాచ నాడీ
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

నమెా దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సరస్వత్యరుంధత్యమెాఘ స్వరూపే !
విభూతిః శచీ కాళరాత్రీః సతీ త్వం
నమస్తే జగత్తారిణీ త్రాహి దుర్గే !!

శరణమసి సురాణాం సిద్ధ విద్యాధరాణాం
ముని మనుజ పశూనాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం !
నృపతి గృహ గతానాం వ్యాధిభిః పీడితానాం
త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద ప్రసీద !!

ఇతి శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్దారక స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!