శ్రీ మార్కండేయ పురాణం అంతర్గత శ్రీ ఆదిత్య స్తవం (Sri Aditya Stavam)

బ్రహ్మోవాచ

నమస్యై యన్మయం సర్వమేత త్సర్వ మయశ్చ యః ౹
విశ్వమూర్తి: పరం జ్యోతి:  యత్త ద్యా యంతి యోగినః || 1 ||

యఋజ్ఞమ్యోయోయజుషం నిధానం సామ్నాంచ యో యోని రచింత్యశక్తి:
త్రయీమయః స్థూలతయార్ధమాత్రా పరస్వరూపో గుణపార యోగ్య:|| 2 ||

త్వాంసర్వహేతుం పరమంచ వేద్య, మద్యం పరం జ్యోతి రవేద్యరూపం౹
స్తూలంచ దేవాత్మతయా నమస్తే, భాస్వంత మాద్యం పరమం పరేభ్యః || 3 ||

సృష్టిం కరోమి యదహం తవశక్తి రాద్యా, తత్ప్రేరితో జలమహీ ధవళాగ్ని రూపాం ౹
తద్దేవతా విషయాం ప్రణవాద్య శేషాం, నాత్మేచ్చయా స్తితిలయావపి తద్వదేవా || 4 ||

వహ్నిస్త్వమేవ జలశోషణతః పృదివ్యాః, సృష్టిం కరోషి జగతాం చ తధాధ్యపాకం ౹
వ్యాపీ త్వ మేవ భగవన్! గగన స్వరూపం, త్వం పంచథా జగదిదం పరిపాసి విశ్వమ్ || 5 ||

యజైర్యజంతి పరమాత్మ విదో భవంతం విష్ణుస్వరూప మఖిలేశిష్టి మయా వివశ్వన్౹
ధ్యాయంత చాపి యతయో నియతాత్మ చిత్తా: సర్వేశ్వరం పరమమాత్మవిముక్తి కామాః || 6 ||

నమతే దేవరూపాయ యజ్ఞ రూపాయ తే నమః౹
పరబ్రహ్మ స్వరూపాయ చింత్య మానాయ యోగిభి: || 7 ||

ఉపసంహర తేజో యత్ తేజసః సంహతి స్తవ ౹
సృష్టే ర్విఘాతాయ విభో సృష్టౌ  చాహం సముధ్యతః || 8 ||

మార్కండేయఉవాచ :

ఇత్యేవం సంస్తుతో భాస్వాన్ బ్రహ్మణా సర్గ కర్త్రుణా ౹
ఉపసంహృతవాన్ తేజః పరం స్వల్ప సవ తప మథారయత్ || 9 ||

చకార చ తతః సృష్టిం జగతః పద్మసంభవః ౹
తథా తేషు మహాభాగః పూర్వ కల్పాంతరేష్ణ వై || 10 ||

దేవాసురాదీన్ మర్యాంశ్చ పశ్వాదీన్ వృక్షవీరుధః ౹
ససర్జపూర్వ వద్ బ్రహ్మ నరకంశ్చ మహామునే || 11 ||

ఇతి శ్రీ మార్కండేయ మహా పురాణ ఆదిత్య స్తవః సంపూర్ణం

source : http://srivaddipartipadmakar.org/

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!