Home » Stotras » Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం (Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram in Telugu)

మాణిక్యము (సూర్య)

తతో రావణ నీతాయా: సీతాయా: శత్రు కర్శన:
ఇయేష పదమన్వేష్రుం చారణాచరితే పథి || 1 ||

ముత్యము (చం[ద)

యన త్వేతాని చత్వారి వానరేయద యథా తవ
స్మృతిర్మతిర్హృతిర్లాక్ష్య౦ స కర్మసు న సీదతి || 2 ||

ప్రవాలము (కుజ)

అనిర్వేద: శ్రియో మూలం అనిర్వేద: పరం సుఖం
అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్దేషు ప్రవర్తక: || 3 ||

మరకతము (బుధ)

నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ
దేవ్యైచ తస్యై జనకాత్మజాయై
నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమా నిలే భ్యో
నమోస్తు చంద్రార్క మరుధణేభ్య : || 4 ||

పుష్పరాగము (గురు)
ప్రియాన్న సంభవేద్దు:ఃఖం అవపియాదధికం భయం
తాభ్యాం హియే వియుజ్యంతే నమసేషాం మహాత్మనాం || 5 ||

హీరకము (శుక్ర)
రామ: కమలపత్రాక్ష: సర్వనత్త్వ్వమనోహర: |
రూపదాక్షిణజ్యసంపన్న: ప్రసూతో జనకాత్మజే || 6 ||

ఇం(దనీలము (శని)
జయత్యతిబలో రామో లక్షణశ్చ మహాబల:
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలిత:
దాసోహం కోనలేంద్రస్య’రామస్యాక్షిష్ట కర్మణః;
హనుమాన్‌ శతుపైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజ: || 7 ||

గోమేదకము (రాహు)
యద్యస్తి పతిశు శ్రూషా యద్యుస్తి చరితం తప:
యదివాస్త్యే కపత్నీత్వం శీతో భవ హనూమత: || 8 ||

వైడూర్యము (కేతు)
నివృుత్తవనవాసం తంత్వయా సార్దమరిందమం
అభిషికమయోధ్యాయాం క్షిపం ద్రక్ష్యసి రాఘవం || 9 ||

నవగ్రహాల, అనుగ్రహానికి,   సకల కార్య సిద్ధికి  నిత్యం ఈ ౩ శోకాలు పారాయణ చేయడం మెంచిది
నిత్యం పారాయణ చేయడం కుదరిని వారు శనివారం పారాయణ చేయడం మందిది గర్భ వతులు ఈ శ్లోకాలను చదివినా విన్నా సత్సంతానం కలుగుతుంది

source : పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారు

Sri Neela Saraswati Stotram

శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Neela Saraswathi Stotram) ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || 1 || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్...

Sri Adi Shankaracharya Ashtottaram

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తర శతనామావళిః(Sri Adi Shankaracharya Ashtottara) ఓం శ్రీ శంకరాచార్యవర్యాయ నమః | ఓం బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః | ఓం అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః | ఓం సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమసే నమః | ఓం వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః | ఓం శ్రీమతే...

Ardhanarishvara Stotram

శ్రీ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం చాంపేయ గౌరార్ధ శరీరకాయై, కర్పూర గౌరార్ధ శరీరకాయ | ధమ్మిల్లకాయయై చ జటాధరాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 1|| కస్తూరికా కుంకుమచర్చితాయై, చితారజఃపుఞ్జ విచర్చితాయా కృతస్మరాయై వికృత స్మరాయ, నమఃశివాయై చ నమఃశివాయ || 2...

Oshadi Suktam Yajurvediya

ఓషధయ సూక్తం (యజుర్వేదీయ) (Oshadi Suktam Yajurvediya)  యా జా॒తా ఓష॑ధయో దే॒వేభ్య॑స్త్రియు॒గం పు॒రా | మన్దా॑మి బ॒భ్రూణా॑మ॒హగ్ం శ॒తం ధామా॑ని స॒ప్త చ॑ || ౧ శ॒తం వో॑ అంబ॒ ధామా॑ని స॒హస్ర॑ము॒త వో॒ రుహ॑: | అథా॑ శతక్రత్వో...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!