శ్రీ శివ అష్టకం (Sri Shiva Ashtakam)

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 1 ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం
జటాజూట గంగోత్తరంగై ర్విశాలం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 2 ||

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 3 ||

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
మహేశం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 4 ||

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాది భిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదామ్భోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 8 ||

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నం
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం
విచిత్రై స్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి

Prabhum prananatham vibhum visvanatham jagannatha natham sadananda bhajam |
bhavadbhavya bhutesvaram bhutanatham, shivam shankaram shambhu meshanamide || 1 ||

Gaḷe rundamalam tanau sarpajalam mahakala kalam ganesadi palam |
jatajuta gangottarangai rvisalam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 2 ||

Mudamakaram mandanam mandayantam maha mandalam bhasma bhuṣadharam tam |
anadim hyaparam maha mohamaram, shivam shankaram shambhu meshanamide || 3 ||

Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapa nasam sada suprakasam |
girisam ganesam suresam mahesam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 4 ||

Girindratmaja sangṛhitardhadeham girau samsthitam sarvadapanna geham |
parabrahma brahmadibhir vandyamanam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 5 ||

Kapalam trisulam karabhyam dadhanam padambhoja namraya kamam dadanam |
balivardhamanam suranam pradhanam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 6 ||

Saracchandra ghatram gananandapatram trinethram pavithram dhanesasya mitram |
aparna kaḷatram sada saccaritram, shivam shankaram shambhu meshanamide || 7 ||

Haram sarpaharam cita bhuviharam bhavam vedasaram sada nirvikaram|
smasane vasantam manojam dahantam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!