శ్రీ రామాచంద్రాష్టకం (Sri Ramachandra Ashtakam)

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ |
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || 1 ||

జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ |
స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || 2 ||

నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాపహమ్ |
సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || 3 ||

సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవమ్ |
నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామమద్వయమ్ || 4 ||

నిష్ప్రపంచనిర్వికల్పనిర్మల నిరామయమ్ |
చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామమద్వయమ్ || 5 ||

భవాబ్దిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్ |
గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామమద్వయమ్ || 6 ||

మహాసువాక్యబోధకైర్విరాజమానవ |
పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామమద్వయమ్ || 7 ||

శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహమ్ |
విరాజమానదైశికం భజేహ రామమద్వయమ్ || 8 ||

రామాష్టకం పఠతి యస్సుకరం సుపుణ్యం
వ్యాసేనభాషితమిదం శృణుతే మనుష్యః
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంతకీర్తిం
సంప్రాప్య దేహనిలయే లభతే చ మోక్షమ్

Related Posts

One Response

  1. M Surya prakasa Rao

    Sree Rama Rama Ramethi Rame Rame manorame sahasra nama thathulyam Rama nama varanane

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!