శ్రీ కృష్ణాష్టకం (Sri Krishna Ashtakam)

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణురమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 1 ||

అతసీ పుష్పసంకాశం హారనూపుర శోభితం
రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 2 ||

కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననం
విలసత్కుండల ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 3 ||

మందారగంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం
బర్హి పించాంగచూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 4 ||

ఉత్పల్ల పద్మపత్రాక్షం నీలజీమూత సన్నిభం
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 5 ||

రుక్మిణి కేళి సంయుక్తం పీతాంబరం సుశోభితం
అవాప్తతులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 6 ||

గోపికానాం కుచద్వంద్వం కుంకుమాంకిత వక్షసం
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 7 ||

శ్రీవత్సాంకం మాహోరస్కం వనమాలా విరాజితం
శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం || 8 ||

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుద్ధాయ  యః పఠేత్
కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!