శ్రీ సూర్య మండలాష్టకం ( Sri Surya Mandalashtakam Stotram)

నమః సవిత్రే జగదేకచక్శుషే జగత్ప్రసూతీ స్థితి నాశ హేతవే|
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరఞ్చి నారాయణ శఙ్కరాత్మన్‌|| ౧||

యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్‌|
దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౨||

యన్మండలం దేవ గణైః సుపూజితం | విప్రైః స్తుతం భావనముక్తి కోవిదమ్‌|
తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౩||

యన్మండలం జ్ఞాన ఘనం త్వగమ్యం | త్రైలోక్య పూజ్యం త్రిగుణాత్మ రూపమ్‌|
సమస్త తేజోమయ దివ్యరూపం | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౪||

యన్మండలం గుఢమతి ప్రబోధం | ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్‌|
యత్సర్వ పాప క్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౫||

యన్మండలం వ్యాధి వినాశ దక్శం | యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్‌|
ప్రకాశితం యేన భూర్భువః స్వః | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౬||

యన్మండలం వేదవిదో వదన్తి | గాయన్తి యచ్చారణ సిద్ధ సఙ్ఘాః|
యద్యోగినో యోగజుషాం చ సఙ్ఘాః | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౭||

యన్మండలం సర్వజనేషు పూజితం జ్యోతిశ్చకుర్యాదిహ మర్త్యలోకే|
యత్కాలకల్ప క్షయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౮||

యన్మండలం విశ్వసృజం ప్రసీదముత్పత్తిరక్శా ప్రలయ ప్రగల్భమ్‌|
యస్మిఞ్జగత్సంహరతేऽఖిలం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౯||

యన్మండలం సర్వగతస్య విష్ణోరాత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్‌|
సూక్శ్మాన్తరైర్యోగపథానుగమ్యే | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౧౦||

యన్మండలం వేదవిదో విదన్తి గాయన్తి తచ్చారణసిద్ధ సఙ్ఘాః|
యన్మండలం వేదవిదే స్మరన్తి | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౧౧||

యన్మండలం వేదవిదోపగీతం యద్యోగినాం యోగ పథానుగమ్యమ్‌|
తత్సర్వ వోదం ప్రణమామి సూర్యం  | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్‌|| ౧౨||

ఇతి శ్రీ భవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే సూర్యమండల స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!