శ్రీ గణపతి కవచము (Sri Ganapathy Kavacham)

ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో |
అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ ||
దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః |
అతోస్య కణ్ఠే కిఞ్చిత్త్యం రక్షాం సమ్బద్ధుమర్హసి || ౨ ||
ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |
ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాఙ్గరాగం విభుమ్ తుర్యే
తు ద్విభుజం సితాఙ్గరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || ౩ ||
వినాయక శ్శిఖామ్పాతు పరమాత్మా పరాత్పరః |
అతిసున్దర కాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || ౪ ||
లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః |
నయనే బాలచన్ద్రస్తు గజాస్యస్త్యోష్ఠ పల్లవౌ || ౫ ||
జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః |
వాచం వినాయకః పాతు దన్తాన్‌ రక్షతు దుర్ముఖః || ౬ ||
శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చిన్తితార్థదః |
గణేశస్తు ముఖం పాతు కణ్ఠం పాతు గణాధిపః || ౭ ||
స్కన్ధౌ పాతు గజస్కన్ధః స్తనే విఘ్నవినాశనః |
హృదయం గణనాథస్తు హేరమ్బో జఠరం మహాన్ || ౮ ||
ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః |
లిఙ్గం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుణ్డో మహాబలః || ౯ ||
గజక్రీడో జాను జఙ్ఘో ఊరూ మఙ్గళకీర్తిమాన్ |
ఏకదన్తో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదావతు || ౧౦ ||
క్షిప్ర ప్రసాదనో బాహు పాణీ ఆశాప్రపూరకః |
అఙ్గుళీశ్చ నఖాన్ పాతు పద్మహస్తో రినాశనః || ౧౧ ||
సర్వాఙ్గాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదావతు |
అనుక్తమపి యత్ స్థానం ధూమకేతుః సదావతు || ౧౨ ||
ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోవతు |
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః || ౧౩ ||
దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైఋత్యాం తు గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తా వ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౧౪ ||
కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యావిశనన్దనః |
దివావ్యాదేకదన్త స్తు రాత్రౌ సన్ధ్యాసు యఃవిఘ్నహృత్ || ౧౫ ||
రాక్షసాసుర బేతాళ గ్రహ భూత పిశాచతః |
పాశాఙ్కుశధరః పాతు రజస్సత్త్వతమస్స్మృతీః || ౧౬ ||
ఙ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీ చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ |
ఈవపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహం దారాస్సుతాన్సఖీన్ || ౧౭ ||
సర్వాయుధ ధరః పౌత్రాన్ మయూరేశో వతాత్ సదా |
కపిలో జానుకం పాతు గజాశ్వాన్ వికటోవతు || ౧౮ ||
భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కణ్ఠే ధారయేత్ సుధీః |
న భయం జాయతే తస్య యక్ష రక్షః పిశాచతః || ౧౯ ||
త్రిసన్ధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసార తనుర్భవేత్ |
యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || ౨౦ ||
యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువమ్ |
మారణోచ్చాటనాకర్ష స్తమ్భ మోహన కర్మణి || ౨౧ ||
సప్తవారం జపేదేతద్దనానామేకవింశతిః |
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః || ౨౨ ||
ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః |
కారాగృహగతం సద్యో రాఙ్ఞావధ్యం చ మోచయోత్ || ౨౩ ||
రాజదర్శన వేళాయాం పఠేదేతత్ త్రివారతః |
స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ || ౨౪ ||
ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సవిరితమ్ |
ముద్గలాయ చ తే నాథ మాణ్డవ్యాయ మహర్షయే || ౨౫ ||
మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వ సిద్ధిదమ్ |
న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || ౨౬ ||
అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్ వ్యాచిత్ |
రాక్షసాసుర బేతాళ దైత్య దానవ సమ్భవాః || ౨౭ ||
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే శ్రీ గణేశ కవచం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!