Home » Kavacham » Sri KalaBhairava Brahma Kavacham

Sri KalaBhairava Brahma Kavacham

కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం (Kalabhairava Brahma Kavacham)

ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే |
వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ || 1 ||

కురు ద్వయం లింగమూలే త్వాధారే వటుకః స్వయం చ |
సర్వదా పాతు హ్రీం బీజం బాహ్వోర్యుగలమేవ చ || 2 ||

షడంగసహితో దేవో నిత్యం రక్షతు భైరవః |
ఓం హ్రీం వటుకాయ సతతం సర్వాంగం మమ సర్వదా || 3 ||

ఓం హ్రీం పాదౌ మహాకాలః పాతు వీరా సనో హ్రుది |
ఓం హ‍‌‍‍ృం  కాలః శిరః పాతు కంఠదేశే తు భైరవః || 4 ||

గణరాట్ పాతు జిహ్వాయామష్టభీః శక్తిభీః సహ  |
ఓం హ్రీం దండపాణిర్గుహ్యామూలే భైరవీసహిత స్తధా || 5 ||

ఓం హ్రీం విశ్వనాధః సదా పాతు సర్వాంగం మమ సర్వదాః  |
ఓం హుం అన్నపూర్ణ సదా పాతు చాంసౌ రక్షతు చండికా || 6 ||

ఆసితాంగః శిరః పాతు లలాటo రురు భైరవః |
ఓం హ్రీం చండభైరవః పాతు వక్త్రం కంఠం శ్రీ క్రోధభైరవః || 7 ||

ఉన్మత్త భైరవః పాతు హ్రుదయం మమ సర్వదా  |
ఓం హ్రీం నాభి దేశే కపాలీ చ లింగే భీషణ భైరవః || 8 ||

సంహార భైరవః పాతు మూలాధారం చ సర్వదా  |
ఓం హుం బాహుయుగ్మం సదా ఆపద్ భైరవో మమ కేవలం || 9 ||

హంస బీజం పాతు హ్రుది:  సో హం రక్షతు పాదయోః  |
ఓం హ్రీం ప్రాణాపానం సమానం చ ఉందానం వ్యానమేవ చ || 10 ||

రక్షన్తు ద్వారమూలే తు దశదిక్షు సమన్తతః  |
ఓం హ్రీం ప్రణవం పాతు సర్వాంగే లజ్జాబీజం మహా భయే || 11 ||

ఇతి శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం ప్రకీర్తితమ్

कालाभैरव ब्रह्म कवचं

ॐ पातु नित्र्यां सिरसी पातु हृीं काँटादेशके
वटुह पातु नाभौ शापधुधारणाय च || 1 ||

कुरू ध्वयम लिंगमूले त्वाधारे वटुकह स्वयं च
सर्वधा पातु हृीं बीजम बाह्वर्यु गलमेवच || 2 ||

षडंगासहिथो देवो नित्यं रक्षातु भैरवह |
ॐ हृीं वटुकाय सथथम सर्वांगम मम सार्वधा || 3 ||

ॐ हृीं पाधौ महाकालः पातु वीरा सनो ह्रुधि |
ॐ ह्रुम कालः सिरह पातु कॅंटदेसे तु भैरवह || 4 ||

गणाराट पातु जिह्वायामबिस्टाबीह शक्तिबी: सहा
ॐ हृीं दंडापाणीर्गुह्यमूले भैरवीसहिथ स्तधा || 5 ||

ॐ हृीं विश्वनाध: सदा पातु सर्वाँगम मम सर्वधा |
ॐ हुम अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षातु चंडिका || 6 ||

असीतामगह: सिरह पातु ललाट रुरूः भैरव्ह |
ॐ हृीं चन्दभैरवह पातु वॅक्त्रम कंटम श्री क्रोधभैरवह || 7 ||

उन्मथ भैरवह पातु हृदयाँ मम सर्वधा |
ॐ हृीं नाभि डेशे कपाली च लिंगे बीशण भैरवह || 8 ||

संहारा भैरवह पातु मूलाधारम च सर्वधा |
ॐ हुम बाहुयुग्मम सधा आपध भैरावो मम केवलाँ || 9 ||

हंसा भीजम पातु ह्रुधिह सोहम रक्शतु पाधयो |
ॐ हृीं प्राणापानम समानम च उंधानम व्यानमेव च || 10 ||

रक्षंतू ध्वारामूले तु दसदिक्शु समानतः |
ॐ हृीं प्राणवां पातु सर्वांगे लज्जा भीजममहा बये || 11 ||

इति श्री कलभैरव ब्रह्म कवचम प्राकीर्थितम

Sri Vasara Saraswati Stotram

శ్రీ వాసర సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Vasara Saraswati Stotram) శరచ్చంద్ర వక్త్రాం లసత్పద్మ హస్తాం – సరోజ నేత్రాం స్ఫురద్రత్న మౌళీం! ఘనాకార వేణీ౦ నిరాకార వృత్తిం భజే శారదాం వాసరా పీఠ వాసాం || 1 || 2....

Sri Tara Kavacham

శ్రీ తారా కవచం (Sri Tara Kavacham) ధ్యానం ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్పితంఘిశ్వహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా ఖడ్గెందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయమ్ శూన్యస్థా మతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం ముక్తాహారసుబద్ధ...

Sri Varahi Kavacham

శ్రీ వారాహీ కవచమ్ (Sri Varahi Kavacham) అస్య శ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీవారాహీ దేవతా । ఓం బీజం । గ్లౌం శక్తిః । స్వాహేతి కీలకం । మమ సర్వశత్రునాశనార్థే జపే...

Sri Kala Bhairava Ashtakam

శ్రీ కాలభైరవాష్టకం (Sri Kala Bhairava Ashtakam) దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ । నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥1 ॥ భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం నీల కంఠ మీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనం । కాలకాల మంబు జాక్షమక్షశూల మక్షరం కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!