శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం (Sri Kala bhairava Brahma Kavacham)

ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే |
వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ || 1 ||

కురుద్వయం లింగమూలే త్వాధారే వటుకః స్వయం చ |
సర్వదా పాతు హ్రీం బీజం బాహ్వోర్యుగలమేవ చ || 2 ||

షడంగసహితో దేవో నిత్యం రక్షతు భైరవః |
ఓం హ్రీం వటుకాయ సతతం సర్వాంగం మమ సర్వదా || 3 ||

ఓం హ్రీం పాదౌ మహాకాలః పాతు వీరా సనో హృదిః |
ఓం హృం  కాలః శిరః పాతు కంఠదేశే తు భైరవః || 4 ||

గణరాట్ పాతు జిహ్వాయామష్టభీః శక్తిభీః సహ  |
ఓం హ్రీం దండపాణిర్గుహ్యామూలే భైరవీసహిత స్తధా || 5 ||

ఓం హ్రీం విశ్వనాధః సదా పాతు సర్వాంగం మమ సర్వదః  |
ఓం హృం అన్నపూర్ణా సదా పాతు చాంసౌ రక్షతు చండికా || 6 ||

అసితాంగః శిరః పాతు లలాటం రురు భైరవః |
ఓం హ్రీం చండభైరవః పాతు వక్త్రం కంఠం శ్రీ క్రోధ భైరవః || 7 ||

ఉన్మత్త భైరవః పాతు హృదయం మమ సర్వదా  |
ఓం హ్రీం నాభి దేశే కపాలీ చ లింగే భీషణ భైరవః || 8 ||

సంహార భైరవః పాతు మూలాధారం చ సర్వదా  |
ఓం హృం బాహుయుగ్మం సదా ఆపద్ భైరవో మమ కేవలం || 9 ||

హంస బీజం పాతు హృదిః సో హం రక్షతు పాదయోః  |
ఓం హ్రీం ప్రాణాపానం సమానం చ ఉదానం వ్యానమేవ చ || 10 ||

రక్షన్తు ద్వారమూలే తు దశదిక్షు సమన్తతః  |
ఓం హ్రీం ప్రణవం పాతు సర్వాంగే లజ్జాబీజం మహా భయే || 11 ||

ఇతి శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం ప్రకీర్తితమ్

कालाभैरव ब्रह्म कवचं

ॐ पातु नित्र्यां सिरसी पातु हृीं काँटादेशके
वटुह पातु नाभौ शापधुधारणाय च || 1 ||

कुरू ध्वयम लिंगमूले त्वाधारे वटुकह स्वयं च
सर्वधा पातु हृीं बीजम बाह्वर्यु गलमेवच || 2 ||

षडंगासहिथो देवो नित्यं रक्षातु भैरवह |
ॐ हृीं वटुकाय सथथम सर्वांगम मम सार्वधा || 3 ||

ॐ हृीं पाधौ महाकालः पातु वीरा सनो ह्रुधि |
ॐ ह्रुम कालः सिरह पातु कॅंटदेसे तु भैरवह || 4 ||

गणाराट पातु जिह्वायामबिस्टाबीह शक्तिबी: सहा
ॐ हृीं दंडापाणीर्गुह्यमूले भैरवीसहिथ स्तधा || 5 ||

ॐ हृीं विश्वनाध: सदा पातु सर्वाँगम मम सर्वधा |
ॐ हुम अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षातु चंडिका || 6 ||

असीतामगह: सिरह पातु ललाट रुरूः भैरव्ह |
ॐ हृीं चन्दभैरवह पातु वॅक्त्रम कंटम श्री क्रोधभैरवह || 7 ||

उन्मथ भैरवह पातु हृदयाँ मम सर्वधा |
ॐ हृीं नाभि डेशे कपाली च लिंगे बीशण भैरवह || 8 ||

संहारा भैरवह पातु मूलाधारम च सर्वधा |
ॐ हुम बाहुयुग्मम सधा आपध भैरावो मम केवलाँ || 9 ||

हंसा भीजम पातु ह्रुधिह सोहम रक्शतु पाधयो |
ॐ हृीं प्राणापानम समानम च उंधानम व्यानमेव च || 10 ||

रक्षंतू ध्वारामूले तु दसदिक्शु समानतः |
ॐ हृीं प्राणवां पातु सर्वांगे लज्जा भीजममहा बये || 11 ||

इति श्री कालभैरव ब्रह्म कवचम प्राकीर्थितम

Related Posts

8 Responses

 1. R srinivas

  Could you please send “Kalabhirava stotram” to my mail id,,

  one more request may i please let me know about kalabhirava stotram” meaning in telugu..

  Reply
 2. Shekhar

  This manthra is amazing for all the people.
  Thank u so much for vishwamatha

  Reply
 3. P.Pallavi

  Thanks for kalabairava Bramha kavacham sir.I am very thankful to u.
  Thank u once again sir

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!